Papildziņas

Uzklikšķiniet, lai palielinātu

Daļa sugu nosaukumu anketā rakstīti kursīvā uz pelēka fona. Par visiem šo sugu novērojumiem ligzdošanas sezonā sniedzamas papildziņas. Ligzdojošajām sugām papildziņas parasti nav jāsniedz, ja novērojumi atbilst pazīmei “N”. Sugām ar D vai CD apostrofā, papildziņas jāsniedz tikai par pierādītu (pakāpe D) vai ticamu un pierādītu (pakāpes C un D) ligzdošanu*. Ja papildziņu ir vairāk, nekā iespējams uzrakstīt uz anketas otras puses, anketu var kopēt vai arī izmantot papildus papīra lapu.

Papildziņas ir putna(-u) novērojuma apraksts, ko novērotājs sniedz saskaņā ar nepieciešamo papildziņu rādītāju. Ja attiecīgais novērojums atbilst kādai papildziņu tabulas pazīmei, tas aprakstāms ligzdojošo putnu atlanta kvadrāta anketas otrā pusē (ligzdošanas sezonā) vai uz atsevišķas lapas (ja uz anketas trūkst vietas vai novērojumiem ārpus ligzdošanas sezonas).

Papildziņās jānorāda novēroto putnu skaits (noteikti norādot arī vienību – īpatņi vai pāri), biotops un jāuzraksta, ko putns darīja. Dažām sugām saskaņā ar attiecīgu atzīmi papildziņu tabulā jānorāda arī pazīmes, pēc kurām noteikta suga. Papildziņās jānorāda arī precīza novērošanas vieta – vai nu pievienojot kartes kopiju ar precīzi atzīmētu punktu, vai norādot precīzas koordinātas, vai arī uzzīmējot precīzu novērošanas vietas shēmu. Īpaši svarīgi tas ir sugām, kam atlanta laikā savāktā informācija var tikt izmantota mikroliegumu veidošanai (papildziņu tabulā atzīmētas ar zvaigznīti “*”). Koordinātas (1×1 km kvadrātam) nolasāmas kartes malās un tās vienmēr norāda kvadrāta kreiso apakšējo stūri. Pēdējie trīs cipari ailēs “X” un “Y” ir attālums metros līdz punktam kilometra kvadrāta iekšienē. Novērojumiem mežā vēlams atzīmēt meža kvartāla (vismaz) vai nogabala numuru.

Papildziņu tabulā uzskaitītas visas Latvijā sastopamās (ne tikai ligzdojošās) putnu sugas. 1. stabiņā dots sugas latīniskā nosaukuma piecu burtu saīsinājums, tam seko sugas nosaukums latviešu valodā. Atzīme „OFK” norāda, ka par sugas novērošanu jāziņo Latvijas Ornitofaunistikas komisijai, aizpildot ziņojuma formulāru. Šo sugu novērojumi atlantā netiks izmantoti pirms OFK apstiprinājuma saņemšanas! Tālāk dots periods – parasti mēnešu pirmie burti, – par kura laikā novērotiem putniem jāsniedz papildziņas. Iekavās ietverts mēnesis nozīmē, ka prasītas ziņas tikai par novērojumiem iekšzemē (jūras putniem). Atzīme „<15” mēneša vietā nozīmē, ka jāziņo tikai par novērojumiem attiecīgā mēneša pirmajā pusē, bet „>15” – mēneša otrajā pusē. Vairākām sugām šajā sadaļā teksta veidā dotas specifiskas piezīmes. Stabiņā „Ligzdošana” norādītas ligzdošanas ticamības pakāpes (B, C un D paskaidrojumu skatīt instrukcijas sadaļā „Pazīmes”). Ja novērojums atbilst kādai no sugas ailē dotajām pazīmēm, par to jāsniedz papildziņas. Ja pretī ir atzīme “Pazīmes”, papildziņās jānorāda galvenās pazīmes, pēc kurām noteikta putnu piederība sugai.

Papildziņas ir vajadzīgas, lai iegūtu informāciju par sugām, kuras ir retas un maz pētītas, kā arī par tādām, par kuru noteikšanas pareizību var būt šaubas. Papildziņas tiek prasītas arī par tādām sugām, kurām šādā veidā iegūtā informācija var būt noderīga arī citos pašlaik notiekošajos pētījumos. Tā tiks izmantota sugu aprakstu sastādīšanai atlanta rezultātu apkopojumā. Papildziņas sniedz informāciju, ko nevar iegūt, tikai atzīmējot kvadrātā konstatētās putnu sugas – kādi biotopi nepieciešami sugas ligzdošanai, cik attiecīgās sugas putnu Latvijā ir u.tml.

 


* Pelēkajam strazdam, neskatoties uz to, ka arī tas anketā atzīmēts ar D, papildziņas tiek prasītas tikai par kolonijām