Gadījuma ziņas

Ļoti bieži putnus novēro, arī neveicot speciālus putnu uzskaišu maršrutus. Visas šādas ziņas ir ļoti nozīmīgs informācijas avots. Daudzām sugām tādā veidā ievāktie novērojumi var veidot vairāk nekā pusi no visa novērojumu apjoma. Tādēļ ir ļoti svarīgi reģistrēt visu ligzdojošo putnu sugu novērojumus visā atlanta periodā jebkurā Latvijas vietā.

Ja attiecīgajā kvadrātā novērotas tikai dažas sugas, novērojumus no vairākiem šādiem kvadrātiem var noformēt arī uz baltas lapas, norādot visu nepieciešamo informāciju – novērojumu veikšanas datumu, kvadrātu numurus, vietas, redzētās sugas, pazīmi, papildinformāciju, ja tāda par attiecīgo sugu prasīta, un novērotāja vārdu un uzvārdu. Ja apmeklējat kādu vietu, kurai jums nav kartes, un jūs nezināt, kur atrodas kvadrātu robežas, centieties novērojumus reģistrēt atsevišķi pēc iespējas mazākām uzskaites vienībām (piem., atsevišķi katram meža kvartālam, atsevišķi katram km, ejot pa ceļu u.tml.), lai vēlāk būtu iespējams tos sadalīt pa kvadrātiem.