2023. gada Putnu atlanta sacensības

Lai motivētu ievākt datus par īpaši aizsargājamām (ĪA) un retāk konstatējamām putnu sugām, 2023. gadā tiek organizētas ligzdojošo putnu atlanta sacensības.

Ik mēnesi līdz pat jūlijam ir izraudzītas divas putnu sugas, kuras jāmeklē un jāreģistrē 5×5 km kvadrātos, kur tās kā ligzdotājas trešā ligzdojošo putnu atlanta laikā vēl nav konstatētas. Ik mēnesi tiks paziņoti divi uzvarētāji – tie, kuriem šajā mēnesī būs visvairāk reģistrētu konkrētās sugas novērojumu ar ligzdošanas pazīmēm jaunos kvadrātos. Katram uzvarētājam balvā būs īpaša atlanta krūzīte ar tās sugas attēlu, ko zīmējusi māksliniece Marta Gotlība. 

Šogad sacensībām izvēlētas sugas, kas šobrīd konstatētas būtiski mazāk nekā iepriekšējos atlantos, kā arī ĪA sugas, par kurām vēlamies iegūt papildu datus. 

2023. gada ligzdošanas sezonā katrā mēnesī izvirzītas divas sacensību sugas:

  • marts: melnā dzilna un meža pūce;
  • aprīlis: baltmugurdzenis un rubenis;
  • maijs: dzeltenais tārtiņš un bezdelīga;
  • jūnijs: grieze un upes ķauķis;
  • jūlijs: ķīķis un brūnā čakste.

Sacensību mērķis ir motivēt doties dabā un ziņot sugu datus, kas šobrīd visvairāk pietrūkst. Taču papildus sacensībām atcerēsimies, ka būtiski ziņot katru ĪA sugas novērojumu, pat ja vienas un tās pašas sugas divi novērojumi ir blakus viens otram (piemēram, divas blakus esošas baltmugurdzeņa teritorijas, divas apdzīvotas baltā stārķa ligzdas, dziedošas griezes abās ceļa pusēs u.tml.). Šādiem novērojumiem būs vēl lielāka vērtība, ja norādīsiet papildu informāciju, piemēram, ka tās tiešām ir divas dažādas teritorijas, ko putni darīja, pievienosiet foto u.tml. Savukārt koloniju un ūdensputnu novērojumiem papildus vērtība būs, ja saskaitīsiet un ziņosiet visus redzamos pārus vai apdzīvotās ligzdas. Vēlams saskaitīt, cik lielo ķīru vai krastu čurkstu ir kolonijā, cik cekuldūkuru un lauču pāru ir ezerā, cik rubeņu riesto uz lauka u.tml.Papildus sacensību sugām, visas sezonas laikā īpaši aicinām apsekot purvus, un pievērst uzmanību ne tikai dzeltenajam tārtiņam un rubenim, bet arī purva tilbītei un lielajai čakstei. Meklēt ne tikai melno dzilnu un baltmugurdzeni, bet arī trīspirkstu dzeni un tītiņu. Savukārt naktīs tiks gaidītas ziņas par visām pūcēm un pārējiem naktsputniem, īpaši par bikšaino apogu, vakarlēpi, griezi, kārklu, upes, purva un krūmu ķauķi un, protams, šī gada putnu – lakstīgalu. 
Kartē var redzēt, kuros 5×5 km kvadrātos pirms sacensību sākuma ir konstatēta melnā dzilna un meža pūce, un kuros kvadrātos tās ir jāmeklē. Melnā dzilna jāmeklē brūnajos un baltajos kvadrātos, savukārt pūcēs jābrauc uz sarkanajiem un baltajiem kvadrātiem.


Sarkans – kvadrātā konstatēta tikai melnā dzilna.
Brūns – kvadrātā konstatēta tikai meža pūce.
Zaļš – kvadrātā jau konstatēta gan melnā dzilna, gan meža pūce.
Balts – nav konstatēta ne melnā dzilna, ne meža pūce.

Kvadrātus, kuros abas sugas konstatētas pirms sacensībām var apskatīt arī tabulā. Tabulā redzams arī ĪA sugu saraksts un tā pieejam šeit: https://ej.uz/atlanta_sacensibas 
Atgādinu, ka esot dabā, iespējams ērti telefonā apskatīt katra vēlamā kvadrāta statistiku (piemēram, lai pārliecinātos par melno dzilnu un meža pūci). Telefonā jāatver šī saite un jāsaglabā pie grāmatzīmēm.

Interesantiem novērojumiem un putniem bagātu šo ligzdošanas sezonu!

Titulbildē: Melnā dzilna Dryocopus martius. Foto: Miks Stūrītis

Informāciju sagatavoja:
Andris Dekants, atlants@lob.lv
Latvijas Ornitoloģijas biedrība