Pētījums: Eiropas Savienības jaunajās dalībvalstīs straujāk samazinās lauku putnu populācijas

Starptautiskā pētījumā secināts, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā tās jaunajās dalībvalstīs sākušas sarukt lauku putnu populācijas. 

Lauksaimniecības intensifikācija izraisa bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropas lauksaimniecības zemēs, tostarp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, kuras līdz šim ir uzskatītas par būtiskiem atbalsta punktiem bioloģiskajā daudzveidībā lauksaimniecības zemēs. Pievienojoties Eiropas Savienībai, jaunajās dalībvalstīs strauji pieauga lauksaimniecībā balstīta ražošana, vienlaikus palielinoties arī izdevumiem agrovides un klimata shēmām. 

“Pētījuma rezultāti liecina, ka, neraugoties uz Eiropas Savienības vides tiesību aktiem, kuri vērsti uz apdraudēto sugu populāciju stāvokļa uzlabošanu, lauku putnu populācijas sarūk,” uzsver pētījuma līdzautors Latvijas Ornitoloģijas biedrības ligzdojošo putnu uzskaišu zinātniskais vadītājs Dr. biol. Ainārs Auniņš, vienlaikus izsakot pateicību brīvprātīgajiem putnu uzskaišu veicējiem Latvijā. “Viena no sugām, kurai populācija pieauga līdz 2004. gadam, bet pēc tam seko samazinājums, kas ir īpaši straujš pēdējos desmit gados, ir lukstu čakstīte. Šai sugai ir vajadzīgas zālāju un atmatu platības, kas ir gājušas mazumā.”

Balstoties ilgtermiņa putnu uzskaišu datos par lauku putnu populācijām septiņās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs – Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Ungārijā –, pētnieki secinājuši, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ir vērojams lauku putnu populāciju sarukums. Izpētīts, ka negatīva ietekme uz lauku putniem bijusi arī agroķīmijas izmantošanas pieaugumam lauksaimniecības zemēs. 

Uzsverot lauku putnu populāciju apdraudētību un bioloģiskās daudzveidības sarukumu kopumā, pētnieki vienlaikus norāda uz nepieciešamību pārskatīt pašreiz spēkā esošo lauksaimniecības politiku jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, veicinot videi saudzīgākas prakses. Latvijas gadījumā īpaši svarīgi lauksaimniecības zemēs ir atjaunot un uzturēt mitrājus. “Esošie Eiropas Savienības lauku attīstības līdzekļi netiek mērķtiecīgi izmantoti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tādēļ ir nepieciešami jauni, precīzāk mērķēti pasākumi,” uzsver biologs Auniņš. 

Autoru kolektīva pētnieciskais raksts “Accelerated farmland bird population declines in European countries after their recent EU accession” ir publicēts 2024. gada 26. jūnijā zinātniskajā žurnālā “Science of the Total Environment”. 

Titulattēlā: lukstu čakstīte. Foto: Ainārs Auniņš.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības ārējās komunikācijas vadītāja