Uzsākts projekts par apdraudētām un īpaši aizsargājamām sugām “LIFE FOR SPECIES”

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sadarbībā ar projekta partneriem Dabas aizsardzības pārvaldi, Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību uzsācis projekta LIFE FOR SPECIES „Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19GIELV000857) īstenošanu.

Lai plašāku publiku informētu par projekta LIFE FOR SPECIES mērķiem, uzdevumiem un iecerēm, šā gada 4. martā plkst. 11.00 notiks projekta atklāšanas seminārs tiešsaistē, ZOOM platformā. Visi interesenti aicināti pieteikties, līdz 1. martam aizpildot šo anketu: https://ej.uz/life_for_species. Uz pieteikumā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite dalībai tiešsaistes seminārā.

Projekta LIFE FOR SPECIES mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai, kā arī sagatavot priekšlikumus attiecīgām normatīvo aktu izmaiņām. Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka īpaši aizsargājamas sugas un mikroliegumu sugas, apstiprināti pirms apmēram 20 gadiem. Šajā laika posmā uzkrājusies zinātniskā informācija par sugu sastopamību,  apdraudošajiem faktoriem, kā arī notikušas izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. Lai sabalansētu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības intereses, nepieciešama zinātniski pamatotu kritēriju izstrāde apdraudēto sugu definēšanai un aktualizēti normatīvie akti, kas nodrošina sugu aizsardzību.

Projekta ietvaros nosprausto mērķu sasniegšanai izvirzīti vairāki uzdevumi:

– izvērtēt un aktualizēt īpaši aizsargājamo sugu sarakstu, kā arī novērtēt sugas pēc Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN) definētajiem kritērijiem;

– sagatavot aktualizētus normatīvo aktu projektus;

– sagatavot detalizētu informāciju par īpaši aizsargājamām sugām, iekļaujot datus par sugas sastopamību, bioloģiju, ekoloģiju un nepieciešamajiem pasākumiem to aizsardzībai. Informācijas apkopošanai paredzēta projekta mājas lapa, kā arī drukātie izdevumi – sugu datu lapas jebSarkanā grāmata;

– pilnveidot dabas datu pārvaldības sistēmu OZOLS;

– stiprināt sugu aizsardzības  ekspertu un lēmumu pieņēmēju kompetenci, organizējot apmācības un seminārus;

– veicināt sabiedrības izpratni un iesaisti sugu aizsardzībā un Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogramma un Valsts Reģionālās attīstības aģentūra. Projekta budžets ir 2 706 291 eiro, no tiem ES finansējums veido 55%. Projekta norises laiks no 2020. gada 1. decembra līdz 2024. gada 31. decembrim.

LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. LIFE programma Latvijā darbojas kopš 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 50 projekti vides un klimata jomā, apgūstot vairāk kā 40 miljonus eiro. 

Pirms vairāk kā 20 gadiem LU Bioloģijas institūts (toreiz Latvijas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūts) uzsāka vienu no pirmajiem LIFE projektiem Latvijā – “Rare and endangered species of plants and animals (Red Data Book of Latvia)” Nr. LIFE94 TCY/LV/0579, kura ietvaros tika apkopots apdraudēto un aizsargājamo sugu saraksts, kopā – 706 sugas, kā arī izdoti Latvijas Sarkanās grāmatas 5 sējumi par dažādām sugu grupām.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju redzējumu.

Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​

Leave a Reply