Neilgtspējīga zemes apsaimniekošana apdraud Eiropas putnus

Meža zosis. Foto: Selga Bērziņa.

Šonedēļ publicētais Eiropas Vides aģentūras ziņojums par dabas stāvokli Eiropas Savienībā (ES) parāda, ka putnu sugu stāvoklis pēdējos gados ir pasliktinājies un šobrīd sliktā stāvoklī ir 39% ES putnu sugu. Lielākos draudus putnu populācijām rada lauksaimniecība, mežsaimniecība un urbanizācija.

Lai gan daļai putnu populāciju vērojamas pozitīvas tendences, kopumā nav sasniegts ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā noteiktais mērķis līdz 2020. gadam par 50% palielināt to putnu sugu skaitu, kuru populācijas stāvoklis ir labs vai uzlabojas. Pasliktinājies arī ES īpaši aizsargājamo sugu stāvoklis.

Būtiskākie draudi putnu populācijām saistīti ar lauksaimniecību (lauksaimniecības zemju pārveidošana, zemju nosusināšana, zālāju pamešana), mežsaimniecību (kailcirtes, vecu koku izciršana, mirušu koku izvākšana) un urbanizāciju (tūrisms, sports un atpūta, apbūves teritoriju izplešanās).

“Starp sugām, kuru populācijas sarūk lielā daļā ES, tostarp Latvijā, var minēt, piemēram, griezi un mežirbi. Tajā pašā laikā ir arī putnu populācijas, kurās vērojamas pozitīvas tendences. Piemēram, jūras ērgļu un meža zosu skaits turpina pieaugt,” norāda Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs ornitologs Viesturs Ķerus.

Ziņojumā secināts, ka stāvokļa uzlabošanai ļoti svarīgi būs jaunajā ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2030. gadam nosprausto mērķu sasniegšana. Šī stratēģija paredz, piemēram, pesticīdu lietojuma samazināšanu, degradētu dzīvotņu atjaunošanu, vecu mežu aizsardzību un aizsargājamo teritoriju tīkla paplašināšanu.

Kā uzsver Viesturs Ķerus: “Mūsu rīcībā ir kvalitatīvi dati par putnu populāciju stāvokli. Mums ir zināmi zinātniski pamatoti pasākumi, kas nepieciešami putnu populāciju stāvokļa uzlabošanai. Tas, kā mums līdz šim ir pietrūcis, ir politiskā griba ķerties pie šo pasākumu īstenošanas. Mēs nekad nesasniegsim dabas saglabāšanas mērķus Latvijā vai Eiropas Savienībā kopumā, kamēr dabas aizsardzības nepieciešamība netiks iekļauta zemes izmantošanas politikā un praksē.”

Eiropas Vides aģentūras ziņojums par dabas stāvokli Eiropas Savienībā ir pieejams šeit: https://www.eea.europa.eu/highlights/latest-evaluation-shows-europes-nature. Šis ziņojums ir ticis publicēts vienlaikus ar Eiropas Komisijas dabas stāvokļa ziņojumu, informējot par sniegumu attiecībā uz mērķu sasniegšanu saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas attiecas uz dabu.

Informācija sagatavota pateicoties Aktīvā iedzīvotāju fonda atbalstītajam projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”. Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 104 930.24 EUR. eiro. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Plašāk: www.activecitizensfund.lv.

Informāciju sagatavoja: Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste