Dabai draudzīga saimniekošana laukos – Latvijas Lauku attīstības programmas (2007-2013) sniegtās iespējas

Ir iznākusi jauna brošūra – “Dabai draudzīga saimniekošana laukos – Latvijas Lauku attīstības programmas (2007-2013) sniegtās iespējas”. Brošūrā ir apkopotas atbildes uz jautājumiem par dabas daudzveidības saglabāšanas aktivitātēm un atbalsta maksājumu saņemšanas iespējām.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) kopā ar citām nevalstiskajām dabas aizsardzības organizācijām ir aktīvi piedalījusies Lauku attīstības programmas (2007-2013) (LAP 200702013) izstrādes procesā, sniedzot savus iebildumus un ieteikumus dabai draudzīgu pasākumu izstrādāšanā un bioloģiskajai daudzveidībai nevēlamu lauksaimniecības aktivitāšu ierobežošanā.

LOB pārstāve lauku attīstības lietās Lāsma Irša uzsver: “No Latvijas Lauku attīstības programmas lielā mērā ir atkarīgs tas, kā nākotnē izskatīsies Latvijas lauki – ar kādu lauksaimniecību nodarbosimies un kādā vidē dzīvosim. Ja vēlamies saglabāt Latvijas dabas vērtības, ir svarīgi skaidrot lauksaimniekiem programmas nosacījumus un popularizēt dabai draudzīgos pasākumus”.

Viens no svarīgākajiem LAP 2007-2013 pasākumiem sugu un biotopu aizsardzībai ir Agrovides apakšpasākums “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana zālājos”, tāpēc brošūrā sniegts ieskats jaunajos pasākuma nosacījumos, aprakstīti ieteicamie zālāju apsaimniekošanas paņēmieni – pļaušana, ganīšana, zālāju atjaunošana un ainavas elementu saglabāšana, brošūrā ir skaidrota arī zālāju saglabāšanas nozīme. Tāpat sniegts ieskats arī citos LAP otrās ass pasākumos – izmaiņas mazāk labvēlīgo apvidu maksājumu nosacījumos, Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana un maksājumu saņemšana, ieteikumi bioloģiskajai un integrētajai saimniekošanai.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība piedāvā rajonu lauku konsultāciju birojiem, pašvaldību lauku speciālistiem un lauksaimniekiem lekciju par brošūrā aprakstītajām tēmām. Aicinām izmantot šo iespēju un interesēties, zvanot uz LOB pa telefonu 67221580 vai rakstot pa e-pastu: lasma@lob.lv. Lekcijas un brošūras ir bezmaksas.

 

Papildu informācija: