Tiekas Baltijas valstu ornitoloģijas biedrības

26.-27. septembrī Rīgā tikās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ornitoloģijas biedrību pārstāvji, lai izvērtētu kopīgās problēmas organizāciju darbā, stiprinātu savstarpējo sadarbību un apspriestu plānus 2014.-2020. gadam.

Pirmajā dienā, identificējot organizācijām kopīgās problēmas, īpaša uzmanība tika veltīta biedru skaita palielināšanai, darbam ar bērniem un jauniešiem un visām trim valstīm kopīgu dabas aizsardzības projektu īstenošanai. Klātesošie vienojās turpināt organizēt kopējās tikšanās, lai apmainītos ar pieredzi, piemēram, par īpaši aizsargājamo teritoriju monitoringu un putnu ligzdošanas sekmju noskaidrošanu. Tika runāts arī par moderno tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, dažādām izglītojošām spēlēm skolēniem un arī medniekiem.

Otrajā dienā biedrību pārstāvji gatavojās novembrī Vīnē gaidāmajām diskusijām par pasaules dabas aizsardzības organizāciju apvienības BirdLife International Eiropas nodaļas rīcības plānu 2013.-2020. gadam. Klātesošie apsprieda, kādām vajadzētu būt prioritātēm Eiropas līmenī mežu aizsardzībā, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā, gājputnu un to ceļu aizsardzībā un citās jomās, lai panāktu nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu.

Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes loceklis norāda: “Šobrīd ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē tiek plānots laiks līdz 2020. gadam. Skaidrs, ka pēc 2020. gada pasaule būs citāda, un mūsu, BirdLife International partnerorganizāciju, uzdevums ir nodrošināt, lai šī pasaule būtu cilvēkiem un dabai draudzīgāka. Viens no jautājumiem, kas īpaši aktuāls Latvijai ir mežizstrāde putnu ligzdošanas laikā. Igaunija un Lietuva ir spērušas būtiskus soļus, lai mežizstrādi šajā laikā ierobežotu, bet Latvijā un virknē citu Eiropas valstu šādi ierobežojumi vēl ir jāpanāk.”

Tikšanās notika projekta “Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” ietvaros. 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.