Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana

Projekta norises laiks: 2013. gada 1. maijs–2014. gada 30. aprīlis

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Eiropas Sociālais fonds

Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 67221580, e-pasts: viesturs@lob.lv

Projekta mērķis

Stiprināt LOB administrācijas un biedru kapacitāti, lai nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas (jo īpaši mežu) aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī uz kopīgiem stratēģiskiem uzstādījumiem balstītu sadarbību ar radniecīgām organizācijām Baltijas valstīs un ES kopumā.

Plānotās aktivitātes

LOB stratēģijai 2013.–2020. gadam pakārtoto plānošanas dokumentu izstrāde

Stratēģijas izstrāde darbam ar biedriem

Dalība BirdLife International un tās darba grupās

Baltijas valstu ornitoloģijas biedrību tikšanās

Pieredzes apmaiņas braucieni uz Briseli, lai tiktos ar BirdLife International Eiropas nodaļas vadību un darbiniekiem

Mežu darba grupas darbības plānošana un stiprināšana

LOB biedru izglītošana par LOB līdzdalību un biedru līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā

Darbs ar LOB biedriem:

– Aptauja par LOB biedru interesi un iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos

– LOB vietējo grupu darbības atbalsts

Dalība ministriju konsultatīvajās padomēs

 

Projekta jaunumi

30.04.2014. Eiropas Savienības atbalsts veicinājis Latvijas Ornitoloģijas biedrības izaugsmi

11.04.2014. Vides organizācijas tiekas ar jauno ministru

28.01.2014. LOB turpinās darboties Vides konsultatīvajā padomē

27.09.2013. Tiekas Baltijas valstu ornitoloģijas biedrības

14.06.2013. Eiropas Savienībai jāveicina dabas aizsardzības direktīvu īstenošana

14.05.2013. Latvijas Ornitoloģijas biedrība saņem atbalstu kapacitātes stiprināšanai

 

Sagatavotie materiāli

Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedru stratēģija 2013.-2020. gadam

Projekta „Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” rezultātu izvērtējums

 

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.