Eiropas Savienības atbalsts veicinājis Latvijas Ornitoloģijas biedrības izaugsmi

30. aprīlī noslēdzās projekts “Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana”. Eiropas Sociālā fonda finansējums ļāvis palielināt LOB biedru skaitu, kā arī stiprināt starptautisko sadarbību ar citām BirdLife International partnerorganizācijām.

Projekts ilga gadu un tā mērķis bija stiprināt LOB administrācijas un biedru kapacitāti, lai nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas (jo īpaši mežu) aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī uz kopīgiem stratēģiskiem uzstādījumiem balstītu sadarbību ar radniecīgām organizācijām Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā kopumā.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs uzsver: “Eiropas Sociālā fonda atbalsts veicinājis LOB izaugsmi gan tieši (atbalstot plānošanas dokumentu izstrādi, LOB biedru izglītošanu, vietējo grupu izveidi un dalību BirdLife International), gan netieši. Esmu gandarīts par LOB biedru aptaujas rezultātiem, kas rāda, ka projekta ietekmi pamanījuši arī tie, kas nav bijuši tieši iesaistīti tā īstenošanā.”

Sadarbojoties ar citām BirdLife International partnerorganizācijām, LOB ir iestājusies par dabai un klimatam draudzīgu Eiropas Savienības biodegvielas politiku, pret gājputnu nogalināšanu Ēģiptē, kā arī iesaistījusies darbā pie topošajām Eiropas Komisijas vadlīnijām mežu apsaimniekošanai Natura 2000 teritorijās.

Mežu dabas aizsardzības problēmu risināšanā LOB aktīvi iesaistījusies arī Latvijas mērogā, piemēram, turpinot iestāties par to, lai tiktu nodrošināts mežistrādes pārtraukums putnu ligzdošanas laikā. Eiropas Sociālā fonda atbalsts ļāvis LOB piedalīties arī Vides konsultatīvās padomes darbā. Šīs padomes vadība jau trešo gadu uzticēta LOB pārstāvim.

Viesturs Ķerus turpina: “Diskusijās par Latvijas mežu apsaimniekošanu vides organizācijām vienmēr bijis jāielaužas ar varu. Meža konsultatīvo padomi, kam būtu jāsanāk četrreiz gadā, lai apspriestu aktuālās meža nozares problēmas, Zemkopības ministrija nav sasaukusi jau ilgāk nekā gadu. Turpretī Vides konsultatīvā padome ir izcils piemērs nevalstisko organizāciju konstruktīvai sadarbībai ar valsts pārvaldi. Tā ļāvusi panākt, piemēram, to, ka Dabas aizsardzības pārvaldei vairs nebūs jānodrošina daļa sava budžeta, izcērtot mežus nacionālajos parkos.”

92,07% no projekta “Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.