Sugu izplatības kartes

 1. Melnkakla gārgale Gavia arctica
 2. Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
 3. Cekuldūkuris Podiceps cristatus
 4. Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
 5. Ragainais dūkuris Podiceps auritus
 6. Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis
 7. Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
 8. Lielais dumpis Botaurus stellaris
 9. Mazais dumpis Ixobrychus minutus
 10. Baltais gārnis Egretta alba
 11. Zivju gārnis Ardea cinerea
 12. Melnais stārķis Ciconia nigra
 13. Baltais stārķis Ciconia ciconia
 14. Paugurknābja gulbis Cygnus olor
 15. Mazais gulbis Cygnus columbianus
 16. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
 17. Meža zoss Anser anser
 18. Kanādas zoss Branta canadensis
 19. Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
 20. Baltvēderis Anas penelope
 21. Pelēkā pīle Anas strepera
 22. Krīklis Anas crecca
 23. Meža pīle Anas platyrhynchos
 24. Garkaklis Anas acuta
 25. Prīkšķe Anas querquedula
 26. Platknābis Anas clypeata
 27. Lielgalvis Netta rufina
 28. Brūnkaklis Aythya ferina
 29. Cekulpīle Aythya fuligula
 30. Ķerra Aythya marila
 31. Kākaulis Clangula hyemalis
 32. Gaigala Bucephala clangula
 33. Mazā gaura Mergus albellus
 34. Garknābja gaura Mergus serrator
 35. Lielā gaura Mergus merganser
 36. Ķīķis Pernis apivorus
 37. Melnā klija Milvus migrans
 38. Sarkanā klija Milvus milvus
 39. Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
 40. Čūskērglis Circaetus gallicus
 41. Niedru lija Circus aeruginosus
 42. Lauku lija Circus cyaneus
 43. Pļavu lija Circus pygargus
 44. Vistu vanags Accipiter gentilis
 45. Zvirbuļvanags Accipiter nisus
 46. Peļu klijāns Buteo buteo
 47. Mazais ērglis Aquila pomarina
 48. Vidējais ērglis Aquila clanga
 49. Klinšu ērglis Aquila chrysaetos
 50. Zivjērglis Pandion haliaeetus
 51. Lauku piekūns Falco tinnunculus
 52. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus
 53. Purva piekūns Falco columbarius
 54. Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
 55. Mežirbe Bonasa bonasia
 56. Baltirbe Lagopus lagopus
 57. Rubenis Tetrao tetrix
 58. Mednis Tetrao urogallus
 59. Laukirbe Perdix perdix
 60. Paipala Coturnix coturnix
 61. Fazāns Phasianus colchicus
 62. Dumbrcālis Rallus aquaticus
 63. Ormanītis Porzana porzana
 64. Mazais ormanītis Porzana parva
 65. Grieze Crex crex
 66. Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
 67. Laucis Fulica atra
 68. Dzērve Grus grus
 69. Jūrasžagata Haematopus ostralegus
 70. Upes tārtiņš Charadrius dubius
 71. Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
 72. Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
 73. Ķīvīte Vanellus vanellus
 74. Parastais šņibītis Calidris alpina
 75. Gugatnis Philomachus pugnax
 76. Vistilbe Lymnocryptes minimus
 77. Mērkaziņa Gallinago gallinago
 78. Ķikuts Gallinago media
 79. Sloka Scolopax rusticola
 80. Melnā puskuitala Limosa limosa
 81. Lietuvainis Numenius phaeopus
 82. Kuitala Numenius arquata
 83. Pļavu tilbīte Tringa totanus
 84. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis
 85. Lielā tilbīte Tringa nebularia
 86. Meža tilbīte Tringa ochropus
 87. Purva tilbīte Tringa glareola
 88. Terekija Xenus cinereus
 89. Upes tilbīte Actitis hypoleucos
 90. Mazais ķīris Larus minutus
 91. Lielais ķīris Larus ridibundus
 92. Kajaks Larus canus
 93. Sudrabkaija Larus argentatus
 94. Upes zīriņš Sterna hirundo
 95. Jūras zīriņš Sterna paradisaea
 96. Mazais zīriņš Sterna albifrons
 97. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus
 98. Melnais zīriņš Chlidonias niger
 99. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus
 100. Mājas balodis Columba livia domest.
 101. Meža balodis Columba oenas
 102. Lauku balodis Columba palumbus
 103. Gredzenūbele Streptopelia decaocto
 104. Ūbele Streptopelia turtur
 105. Dzeguze Cuculus canorus
 106. Ūpis Bubo bubo
 107. Apodziņš Glaucidium passerinum
 108. Mājas apogs Athene noctua
 109. Meža pūce Strix aluco
 110. Urālpūce Strix uralensis
 111. Ausainā pūce Asio otus
 112. Purva pūce Asio flammeus
 113. Bikšainais apogs Aegolius funereus
 114. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
 115. Svīre Apus apus
 116. Zivju dzenītis Alcedo atthis
 117. Bišudzenis Merops apiaster
 118. Zaļā vārna Coracias garrulus
 119. Pupuķis Upupa epops
 120. Tītiņš Jynx torquilla
 121. Pelēkā dzilna Picus canus
 122. Zaļā dzilna Picus viridis
 123. Melnā dzilna Dryocopus martius
 124. Dižraibais dzenis Dendrocopos major
 125. Vidējais dzenis Dendrocopos medius
 126. Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
 127. Mazais dzenis Dendrocopos minor
 128. Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
 129. Cekulcīrulis Galerida cristata
 130. Sila cīrulis Lullula arborea
 131. Lauku cīrulis Alauda arvensis
 132. Krastu čurkste Riparia riparia
 133. Bezdelīga Hirundo rustica
 134. Čurkste Delichon urbica
 135. Stepes čipste Anthus campestris
 136. Koku čipste Anthus trivialis
 137. Pļavu čipste Anthus pratensis
 138. Dzeltenā cielava Motacilla flava
 139. Dzeltengalvas cielava Motacilla citreola
 140. Pelēkā cielava Motacilla cinerea
 141. Baltā cielava Motacilla alba
 142. Ūdensstrazds Cinclus cinclus
 143. Paceplītis Troglodytes troglodytes
 144. Peļkājīte Prunella modularis
 145. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
 146. Lakstīgala Luscinia luscinia
 147. Zilrīklīte Luscinia svecica
 148. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
 149. Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
 150. Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
 151. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
 152. Melnais mežastrazds Turdus merula
 153. Pelēkais strazds Turdus pilaris
 154. Dziedātājstrazds Turdus philomelos
 155. Plukšķis Turdus iliacus
 156. Sila strazds Turdus viscivorus
 157. Kārklu ķauķis Locustella naevia
 158. Upes ķauķis Locustella fluviatilis
 159. Seivi ķauķis Locustella luscinioides
 160. Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola
 161. Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
 162. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
 163. Purva ķauķis Acrocephalus palustris
 164. Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
 165. Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
 166. Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
 167. Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
 168. Gaišais ķauķis Sylvia curruca
 169. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
 170. Dārza ķauķis Sylvia borin
 171. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
 172. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
 173. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
 174. Čuņčiņš Phylloscopus collybita
 175. Vītītis Phylloscopus trochilus
 176. Zeltgalvītis Regulus regulus
 177. Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
 178. Mazais mušķērājs Ficedula parva
 179. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
 180. Baltkakla mušķērājs
 181. Bārdzīlīte Panurus biarmicus
 182. Garastīte Aegithalos caudatus
 183. Purva zīlīte Parus palustris
 184. Pelēkā zīlīte Parus montanus
 185. Cekulzīlīte Parus cristatus
 186. Meža zīlīte Parus ater
 187. Zilzīlīte Parus caeruleus
 188. Lielā zīlīte Parus major
 189. Dzilnītis Sitta europaea
 190. Mizložņa Certhia familiaris
 191. Somzīlīte Remiz pendulinus
 192. Vālodze Oriolus oriolus
 193. Brūnā čakste Lanius collurio
 194. Melnpieres čakste Lanius minor
 195. Lielā čakste Lanius excubitor
 196. Sīlis Garrulus glandarius
 197. Žagata Pica pica
 198. Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
 199. Kovārnis Corvus monedula
 200. Krauķis Corvus frugilegus
 201. Vārna Corvus corone
 202. Krauklis Corvus corax
 203. Mājas strazds Sturnus vulgaris
 204. Mājas zvirbulis Passer domesticus
 205. Lauku zvirbulis Passer montanus
 206. Žubīte Fringilla coelebs
 207. Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
 208. Ģirlicis Serinus serinus
 209. Zaļžubīte Carduelis chloris
 210. Dadzītis Carduelis carduelis
 211. Ķivulis Carduelis spinus
 212. Kaņepītis Carduelis cannabina
 213. Ķeģis Carduelis flammea
 214. Baltsvītru krustknābis Loxia leucoptera
 215. Egļu krustknābis Loxia curvirostra
 216. Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus
 217. Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
 218. Svilpis Pyrrhula pyrrhula
 219. Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
 220. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
 221. Dārza stērste Emberiza hortulana
 222. Niedru stērste Emberiza schoeniclus
 223. Lielā stērste Miliaria calandra

Dati uz 08.08.2006.