PNV

Putniem nozīmīgās vietas Latvijā

Putniem nozīmīgās vietas (PNV) ir putnu aizsardzībai starptautiski nozīmīgas vietas, kas tiek izdalītas, lietojot standartizētus, starptautiski saskaņotus kritērijus. Šajās teritorijās putni, tajā skaitā aizsargājamas putnu sugas, ievērojamā skaitā ligzdo vai pulcējas migrācijas laikā.

PNV programma ir globāla iniciatīva, ko īsteno starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International ar mērķi noteikt un aizsargāt pasaules putniem – pirmkārt jau retajām un apdraudētajām sugām – vissvarīgāko vietu tīklu.

PNV programmu LOB uzsāka 1994. gadā, kopš tā laika sagatavoti trīs PNV saraksti, jaunākais un pārskatītais saraksts izdots 2004. gadā – grāmata “Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgās vietas Latvijā”. Šobrīd mūsu valstī izdalīta 71 putniem starptautiski nozīmīgā vieta – 64 iekšzemes un septiņas jūras teritorijas. Septiņas putniem nozīmīgās jūras teritorijas aizņem apmēram 339 470 ha lielu akvatoriju. 64 PNV atrodas iekšzemē un aizņem 534 056 ha jeb 8,3% valsts teritorijas.

Latvijas iekšzemes putniem nozīmīgās vietas

Lielāko daļu iekšzemes PNV aizņem meži (44,3% no visu PNV platības) un mitrāji (20,0%). Galvenais apdraudējums šīm teritorijām ir mežizstrāde, meliorācijas un ceļu tīkla atjaunošana un izbūve, nosusināšanas grāvju izraisītā ūdens līmeņu pazemināšanās purvos, kā arī kūdras izstrāde atsevišķās PNV. Zālāju platības un kvalitāte turpina samazināt pamesto pļavu un ganību aizaugšana ar krūmiem un apmežošanās.

Visas iekšzemes teritorijas vismaz daļēji pārklājas ar dažādu kategoriju valsts īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Pavisam aizsargāti ir 94,3 % Latvijas iekšzemes PNV platības. Augsta aizsardzības pakāpe ir 50 vietām jeb 78% iekšzemes vietu. Lielāko daļu iekšzemes PNV aizsargātās platības aizņem nacionālie parki (29%), dabas parki (28%) un dabas liegumi (27%). Atlikušos 13% aizņem aizsargājamo ainavu apvidus un 4% dabas rezervāti. Visas sešas Latvijā izdalītās un apstiprinātās Ramsāres konvencijas vietas lielā mērā pārklājas ar putniem nozīmīgo vietu robežām.

Iekšzemes teritoriju saraksts un apraksti


Programmas koordinators: Edmunds Račinskis, e-pasts: edmunds@lob.lv, tālr.: 7221580