Pētījuma „Īpaši aizsargājamo putnu sugu izpēte un aizsardzība Ādažu poligonā” gala pārskats

Adazhi2006_gala_parskats