Seminārs par mežsaimniecības ilgtspējību

16. janvārī LU Bioloģijas fakultātē notika ekspertu seminārs par Latvijas mežsaimniecības ilgtspējības jautājumiem. Semināra galvenais mērķis bija apspriest 2008. gada beigās Ministru kabineta pieņemto lēmumu, kas paredz palielināt maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu Latvijas valsts mežos, un izvērtēt tā ietekmi uz ilgtspējīgu mežsaimniecību un dabas aizsardzību.

Seminārā uzstājās gan lēmuma iniciatori – Latvijas Kokrūpniecības federācija, gan pārstāvji no valsts iestādēm, kas saistītas ar mežu apsaimniekošanu, zinātnieki no LLU Meža fakultātes un LU Bioloģijas fakultātes, kā arī nevalstisko dabas aizsardzības organizāciju – LOB, Latvijas Dabas fonda un Pasaules Dabas Fonda – speciālisti.

Latvijas Kokrūpniecības federācijas pārstāvis uzsvēra, ka prasītais 4 miljonu kubikmetru pieļaujamo izciršanas apjomu palielinājums netiks izpildīts un ir tikai īstermiņa pasākums, lai kompensētu mežizstrādes apjomu krišanos privātajos mežos.

Meža zinātnieki norādīja uz šī lēmuma negatīvo ietekmi uz ilgtspējīgu mežsaimniecību, uzsverot, ka ka lēmums radīs problēmas ilgtermiņā, jo tiks pārsniegts apjoms, ko pieļaujams izcirst, lai saglabātu pastāvīgu koksnes resursu pieejamību, līdz ar to apdraudēta būtu meža nozare kopumā.

Dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji kritizēja lēmuma pieņemšanas procesu, nekonsultējoties ar visām iesaistītajām pusēm un nedomājot par dabas aizsardzības interesēm, kā arī norādīja uz Latvijas starptautisko saistību pārkāpšanu, jo daudzām īpaši aizsargājamām sugām un meža biotopiem nav nodrošināta pietiekama aizsardzība.

Viesturs Ķerus

Semināra prezentācijas: