Aptaujā noskaidrota Latvijas sabiedrības informētība par sugu aizsardzību

Būtiska sabiedrības daļa atzīst, ka ir slikti informēta par apdraudētajām sugām un sugu aizsardzības pasākumiem, vienlaikus norādot, ka sugu izzušana ir nopietna Latvijas problēma. 9 no 10 Latvijas iedzīvotājiem atzīst, ka sabiedrība ir vairāk jāinformē par sugu aizsardzības nozīmi, liecina LIFE FOR SPECIES projekta veiktā aptauja.

LIFE projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros tika veikta socioloģiskā aptauja ar mērķi noskaidrot Latvijas sabiedrības informētību par sugu aizsardzību. Aptauja veikta sadarbībā ar tirgus un sociālo pētījumu centru “Latvijas fakti” 2021. gada vasarā visā Latvijā, aptaujājot vairāk nekā 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Aptaujā atklājies, ka liela sabiedrības daļa (vairāk kā 70% aptaujāto) savu zināšanu līmeni un informētību par apdraudētajām sugām un pasākumiem, kas veicami sugu aizsardzībai, vērtēja kā sliktu vai diezgan sliktu.

Projekta vadītāja Gunta Čekstere komentē:

“Šī aptauja un tās rezultāti ir ļoti vērtīgi ne vien projekta ieviešanai, bet arī plānojot un ieviešot dažādus pasākumus apdraudēto sugu saglabāšanai un sabiedrības informēšanai. Jāuzsver, ka šī aptauja ir īpaša, jo veikta atbilstoši socioloģisko pētījumu labās prakses standartiem, palīdzot labāk izprast  sabiedrības viedokli dažādos ar sugu aizsardzību saistītos jautājumos. Aptaujas rezultāti skaidri parāda, ka projektam LIFE FOR SPECIES, kā arī dažādām dabas aizsardzības organizācijām un institūcijām paveras vēl plašāks darba lauks informēšanā par sugu aizsardzības jautājumiem. Aizsargāt var tikai to, ko esi iepazinis.”

Absolūts vairākums jeb 90% respondentu atzina, ka sabiedrība vairāk jāinformē par sugu aizsardzības nozīmi, apliecinot projekta LIFE FOR SPECIES nepieciešamību, aktualizējot īpaši aizsargājamo sugu sarakstu un veidojot jaunu Latvijas Sarkanās grāmatas izdevumu. Vienlaikus, sabiedrības vairākums (virs 80%) piekrita apgalvojumiem, ka bioloģiskā daudzveidība ir arī Latvijas kultūras daļa un bagātība, uz to balstās mūsu labklājība un veselība, kā arī bioloģiskā daudzveidība ir svarīga mūsu ilgtermiņa ekonomiskajai attīstībai.

Aptaujā iegūtie dati apliecina, ka Latvijas Sarkanā grāmata ir populārs zīmols – par to ir dzirdējuši vairāk kā 80% aptaujāto, pie tam – 4% no respondentiem šis izdevums ir mājās.

Sabiedrība ir pieradusi, ka informāciju par retajām un apdraudētajām sugām jāmeklē tieši Sarkanajā grāmatā. Šis izdevums gadu gaitā ieguvis cilvēku uzticību. Nozīmīgi, ka projekta ietvaros top aktualizēta Sarkanās Grāmatas versija, turklāt, tā būs pieejama arī internetā” atzīst projekta LIFE FOR SPECIES bezmugurkaulnieku sugu grupas vadītājs, entomologs Dmitrijs Teļnovs.

Sabiedrībā valda uzskats jeb 62% respondentu pauda viedokli, ka iespējamā sugu izmiršana ir nopietna problēma Latvijai. Vairāk kā trešdaļa respondentu atzina, ka sugu izmiršana un dabas noplicināšana viņus jau personiski ietekmē vai ietekmēs nākotnē, savukārt vēl 45 % norādīja, ka tā ietekmēs nākamās paaudzes.

Aptaujātie izteica plašu atbalstu dažādām sugu aizsardzības aktivitātēm, piemēram, plānojot jaunu infrastruktūru, jāņem vērā aizsargājamo sugu vajadzības un jāveicina dabai draudzīga mežsaimniecība, lauksaimniecība un uzņēmējdarbība, nodrošinot, ka šajās nozarēs ieguldītie valsts un ES līdzekļi nenodara kaitējumu bioloģiskajai daudzveidībai.

Vērtējot, kurai no aizsargājamām sugām izdzīvošanai Latvijā nepieciešami tūlītēji aizsardzības pasākumi, no piedāvātajiem variantiem līderos izvirzījās melnais stārķis un  jūras ērglis. Arī Latvijas Dabas fonda putnu ligzdu tiešraides kameras tika atzītas par atpazīstamāko pasākumu jautājumā par pēdējo 10 gadu nozīmīgākajām aktivitātēm reto un aizsargājamo sugu jomā.

Pētījuma rezultāti pieejami šajā saitē: LIFE FOR SPECIES aptauja par sabiedrības informētību sugu aizsardzības jomā.
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz projektu obligāta.

Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.