LOB vietējās grupas sadarbojas un īsteno projektus

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) darbā nozīmīga loma ir biedriem dažādās Latvijas vietās. Vairākās Latvijas vietās LOB biedri ir apvienojušies vietējās grupās un 2019. gadā, pateicoties privāto ziedotāju atbalstam, tām bija iespēja paveikt vairāk piedaloties projektu konkursā.

Rīgas vietējā grupa tiekas vasaras nometnē

2019. gada 27.–28. jūlijā notika Rīgas vietējās grupas rīkota nometne grupas biedriem un sadarbības partneriem no Madonas vietējās grupas.

Par nometnes vietu tika izvēlēta Lubāna ezera apkārtne, jo tā ir bagātīga putnu vērošanas vieta, turklāt ne tikai pats ezers ir putnu dzīvesvieta, bet arī tuvumā esošie zivju dīķi. Pie ezera ir arī divi putnu vērošanas torņi.

Projekta “LOB Rīgas vietējās grupas nometne Lubāna mitrājā” ietvaros tika īstenoti divi grupai un LOB nozīmīgi mērķi. Pirmkārt, tika apgūta datu vākšanas metodika, lai varētu strādāt pie Lubāna putnu atlanta izveides. Otrkārt, nometne kalpoja kā grupas saliedēšanas un pieredzes apmaiņas pasākums, kurā dalībnieki ne tikai mācījās, bet arī veica dažādas aktivitātes dabā, piemēram, devās laivu braucienā uz Akmeņsalu, mācījās supot un vēroja putnus, tā savstarpēji iepazīstoties. Nometnes dalībnieki atzina, ka pasākums bijis ļoti vērtīgs un ka to nepieciešams organizēt arī turpmāk.

Kopība Madonas vietējā grupā un Madonas apkārtnē

2019. gadā Madonas vietējā grupa, īstenojot projektu “Kopība kopīgās aktivitātēs”, uzrunāja un aktivitātēs iesaistīja skolēnus un vietējās grupas biedrus četros dažādos pasākumos: vasaras seminārā, mākslīgo ligzdvietu izveides pasākumā, Madonas vietējās grupas seminārā un aktivitātē “Nodarbības skolās”. Kopā pasākumos piedalījās 124 dalībnieki.

Vasaras seminārā 19.–21. jūnijā piedalījās jaunieši, kuri vēlējās apgūt izdzīvošanas un orientēšanās pamatprasmes dabā, iemācīties, kā gredzenot putnus un kā izveidot kukaiņu māju. Jaunieši devās arī klausīties naktsputnus un izstaigāt Teirumnīku purva taku.

Sadarbībā ar Litenes un Cēsu vietējo grupu 29. septembrī notika Madonas vietējās grupas seminārs, kurā ornitologs Andris Avotiņš iepazīstināja ar plēsīgo putnu fona monitoringu un tā datu izmantošanu, Litenes vietējās grupas vadītājs Elvijs Kantāns pastāstīja par dabas lieguma “Lubāna mitrājs” putnu atlantu, savukārt Cēsu vietējās grupas pārstāvji pastāstīja par iespējām darboties Cēsu apkārtnē.

5. oktobrī, Eiropas Putnu vērošanas dienu ietvaros, tika organizēta pīļu būru izgatavošanas darbnīca, kuras laikā tika izgatavotas 15 mākslīgās ligzdvietas sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Aktivitāte “Nodarbības skolās” tika īstenota divās skolās: Varakļānu vidusskolā tika prezentētas trīs lekcijas par putnu migrāciju un barotavām, un Gaigalavas pamatskolā divu nodarbību laikā tika pastāstīts par putnu  migrāciju.

Projekts mudinājis plānot līdzīgas aktivitātes arī nākotnē, piemēram, vasaras semināru jauniešiem un došanos uz skolām ar lekcijām. Ieguvums ir arī veiksmīgā sadarbības stiprināšana ar Litenes vietējo grupu.

Pašlaik Latvijas Ornitoloģijas biedrībā ir aktīvas piecas vietējās grupas – Rīgas, Madonas, Jūrmalas, Litenes un Cēsu ‒, kuras ar savu darbību nodrošina saikni starp LOB un reģioniem, iesaista ornitoloģiskās aktivitātēs reģionu iedzīvotājus un ir atbalsta centrs reģionos dažādu ornitoloģisku jautājumu risināšanā. Vietējās grupās darbojas cilvēki, kurus vieno interese par putniem un dabu, tās piedāvā interesentiem unikālus pasākumus, nepastarpinātu un tiešu pieredzi ar putniem dabā, nodrošina uz interešu bāzes veidotu kopienu pieredzes apmaiņu un jaunu zināšanu ieguvi.

Iespēju robežās arī šogad tiks izsludināts projektu konkurss vietējām grupām, kā arī rīkots vietējo grupu seminars. Ja vēlies iesaistīties kādā no esošajām grupām vai veidot jaunu, raksti mums uz e-pastu putni@lob.lv. Ja vēlies atbalstīt vietējo grupu darbu, tad ziedot iespējams uz LOB kontu LV34HABA000140J035491 vai citādā veidā sazinoties ar LOB vai konkrētu vietējo grupu.