Vietēja līmeņa vides izglītības un sabiedrības līdzdalības pasākumu īstenošana putnu aizsardzības nodrošināšanai Salaspilī

Projekta norises laiks: 01.07.2014.-30.11.2014.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta vadītājs: Agnis Bušs, tālr.: 67221580, e-pasts: agnis@putnidaba.lv

Projekta vadītāja asistente: Guna Roze

Projekta mērķis: Vides izglītības un sabiedrības līdzdalības pasākumu īstenošana putnu aizsardzības nodrošināšanai Nacionālā botāniskā dārza teritorijā Salaspilī, kas veicinātu sabiedrības informētību, interesi un atbildību par savā apkārtnē sastopamajiem putniem, kā arī motivētu iesaistīties vides problēmu risināšanā.

Problēma: Sabiedrības zemais informētības līmenis par putniem, to dzīvesveidu un iespējām līdzdarboties putnu aizsardzībā.

Uzdevumi:

1. Veicināt vides izglītību ar mērķi palielināt iedzīvotāju zināšanas par putniem, to nozīmīgiem biotopiem, aizsardzības problēmām un pasākumiem, t. sk. motivēt vietējos iedzīvotājus izveidot LOB vietējo grupu, kas uzturētu interesi par putniem un to aizsardzību ilgtermiņā;

2. Izvietot vides informācijas lielformāta stendu par Nacionālā botāniskā dārza teritorijā sastopamajiem putniem, kas rosinātu izpratni un interesi par putniem visiem botāniskā dārza apmeklētājiem;

3. Organizēt putnu iepazīšanas ekskursiju ar mērķi sekmēt interesentu zināšanas par putniem Salaspilī;

4. Organizēt putnu būrīšu darbnīcu, kurus izvietotu Nacionālā botāniskā dārza teritorijā, tādejādi nodrošinot atbilstošu ligzdu izveidi tur ligzdojošajiem putniem un samazinot kaitēkļu daudzumu dārza teritorijā.

 

Sagaidāmie rezultāti :

1. Identificēti interesenti, kuri varētu turpināt putnu popularizēšanas pasākumus Salaspilī arī turpmāk, piemēram, izveidojot LOB vietējo grupu.

2. Izvietots vides informācijas lielformāta stends Nacionālā botāniskā dārza teritorijā Salaspilī ar informāciju par tur sastopamajiem putniem, to dzīvesveidu un to aizsardzības pasākumiem;

3. Īstenota putnu iepazīšanas ekskursija (30–40 cilvēkiem pa Nacionālā botāniskā dārza teritoriju, tai skaitā dendrāriju (40 ha);

4. Organizēta putnu būrīšu izgatavošanas darbnīca (kuras vajadzībām arī izgatavoti divi Nacionālā botāniskā dārza teritorijā ligzdojošajiem putniem un izlikti 30 būrīšus dažādu sugu putniem.

 

Nacionālā botāniskā dārza teritorijā konstatēto putnu sugu saraksts (pēc J. Kazubierņa un D. Možeikas ziņām):

1. Jūras krauklis Phalacrocorax carbo

2. Zivju gārnis Ardea cinerea

3. Baltais stārķis Ciconia ciconia

4. Paugurknābja gulbis Cygnus olor

5. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus

6. Sējas zoss Anser fabalis

7. Baltpieres zoss Anser albifrons

8. Meža zoss Anser anser

9. Meža pīle Anas platyrhynchos

10. Prīkšķe Anas querquedula

11. Gaigala Bucephala clangula

12. Lielā gaura Mergus merganser

13. Jūras ērglis Haliaetus albicilla

14. Ķīķis (lapseņu klijāns) Pernis apivorus

15. Vistu vanags Accipiter gentilis

16. Zvirbuļvanags Accipiter nisus

17. Peļu klijāns Buteo buteo

18. Grieze Crex crex

19. Ūdensvistiņa Gallinula chloropus

20. Laucis Fulica atra

21. Dzērve Grus grus

22. Jūras žagata Haematopus ostralegus

23. Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula

24. Ķīvīte Vanellus vanellus

25. Lietuvainis Numenius phaeopus

26. Kuitala Numenius arquata

27. Lielais ķīris Larus ridibundus

28. Kajaks Larus canus

29. Sudrabkaija Larus argentatus

30. Upes zīriņš Sterna hirundo

31. Mājas balodis Columba livia

32. Lauku balodis Columba palumbus

33. Dzeguze Cuculus canorus

34. Apodziņš Glaucidium passerinum

35. Ausainā pūce Asio otus

36. Svīre Apus apus

37. Pupuķis Upupa epops

38. Tītiņš Jynx torquila

39. Pelēkā dzilna Picus canus

40. Dižraibais dzenis Dendrocopus major

41. Vidējais dzenis Dendrocopos medius

42. Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos

43. Mazais dzenis Dendrocopus minor

44. Cekulainais cīrulis Galerida cristata

45. Sila cīrulis Lullula arborea

46. Lauku cīrulis Alauda arvensis

47. Bezdelīga Hirundo rustica

48. Mājas čurkste Delichon urbica

49. Pļavu čipste Anthus pratensis

50. Koku čipste Anthus trivialis

51. Baltā cielava Motacilla alba

52. Zīdaste Bombycilla garrulus

53. Peļkājīte Prunella modularis

54. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula

55. Lakstīgala Luscinia luscinia

56. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros

57. Lukstu čakstīte Saxicola rubetra

58. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe

59. Melnais meža strazds Turdus merula

60. Pelēkais strazds Turdus pilaris

61. Dziedātājstrazds Turdus philomelos

62. Plukšķis Turdus iliacus

63. Sila strazds Turdus viscivorus

64. Upes ķauķis Locustella fluviatilis

65. Purva ķauķis Acrocehalus palustris

66. Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus

67. Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina

68. Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria

69. Gaišais ķauķis Sylvia curruca

70. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis

71. Dārza ķauķis Sylvia borin

72. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla

73. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix

74. Čunčiņš Phylloscopus collybita

75. Vītītis Phylloscopus trochilus

76. Zeltgalvītis Regulus regulus

77. Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata

78. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca

79. Garastīte Aegithalos caudatus

80. Purva zīlīte Parus palustris

81. Pelēkā zīlīte Parus montanus

82. Cekulzīlīte Parus cristatus

83. Meža zīlīte Parus ater

84. Zilzīlīte Parus caeruleus

85. Lielā zīlīte Parus major

86. Dzilnītis Sitta europaea

87. Mizložņa Certhia familiaris

88. Vālodze Oriolus oriolus

89. Brūnā čakste Lanius collurio

90. Sīlis Garrulus glandarius

91. Žagata Pica pica

92. Riekstrozis Nucifraga caryocatactes

93. Kovārnis Corvus monedula

94. Krauķis Corvus frugilegus

95. Krauklis Corvus corax

96. Pelēkā vārna Corvus cornix

97. Melnā vārna Corvus corone

98. Mājas strazds Sturnus vulgaris

99. Mājas zvirbulis Passer domesticus

100. Lauku zvirbulis Passer montanus

101. Žubīte Fringilla coelebs

102. Ziemas žubīte Fringilla montifringilla

103. Zaļžubīte Carduelis chloris

104. Dadzītis jeb ciglis Carduelis carduelis

105. Ķivulis Carduelis spinus

106. Kaņepītis Carduelis cannabina

107. Parastais ķeģis Acanthis flammea

108. Egļu krustknābis Loxia curvirostra

109. Svilpis jeb sarkankrūtītis Pyrrhula pyrrhula

110. Mazais svilpis Carpodacus erythrinus

111. Dižknābis Coccothraustes coccothraustes

112. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella

113. Niedru stērste Emberiza schoeniclus

114. Dārza stērste Emberiza hortulana