Monitoringa metodikas izstrāde ligzdojošajiem putniem ūdenstilpēs un ūdenstecēs

Monitoringa metodikas izstrāde ligzdojošajiem putniem ūdenstilpēs un ūdenstecēs

PROJEKTA NORISES LAIKS:
2021.–2022. gads
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS: 
Latvijas vides aizsardzības fonds

PROJEKTA NORISES VIETA:
Latvija
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Agnis Bušs, agnis@putnidaba.lv

PROJEKTA MĒRĶIS:
Projekta mērķis ir kvalitatīvi izstrādāt monitoringa metodiku ligzdojošajiem putniem divās ekosistēmās:
–        Ar ūdenstilpēm saistīto ligzdojošo putnu monitoringa metodika;
–        Ar ūdenstecēm saistīto ligzdojošo putnu monitoringa metodika.

Vairāk par projektu:

Pašreizējie fona monitoringi nevar pilnvērtīgi aptvert ligzdojošo putnu uzskaiti ūdenstilpēs un ūdenstecēs, kas vajadzīgi Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām par 2019.–2024. gadu.
Ar projekta ietvaros izstrādāto metodiku palīdzību būs iespējams veikt monitoringus, ievācot datus par 42 mērķa sugām, no kurām tikai 3 sugām ir pieejami dati no citiem monitoringiem un vēl vienai sugai daļēji dati. Kopumā monitoringu ietvaros būs iespējams konstatēt ap 82 putnu sugas (saistītas ar ūdeņiem), no kurām 24 sugām ir iegūstami dati arī no citiem monitoringiem (pilnvērtīgi vai daļēji).

Izstrādāto metodiku ligzdojošo putnu uzskaitei ūdenstilpēs un ūdenstecēs būs iespējams izmantot ne tikai monitoringos iekļauto vietu regulārai apsekošanai (profesionālai monitorēšanai, iespējams, ar apmaksātiem darbiniekiem), bet arī citu ūdenstilpju un ūdensteču apsekošanai ligzdojošo putnu atlanta (nacionālā un vietējā mērogā) un citu pētījumu, kā arī sabiedrisku aktivitāšu ietvaros izglītojošos nolūkos.

Ar ūdenstecēm un ūdenstilpēm saistīto ligzdojošo putnu monitoringu mērķi ir:
1.     noteikt Pielikumā iekļauto sugu ligzdojošo populāciju pārmaiņu rādītājus (populāciju indeksus), kā arī īstermiņa un ilgtermiņa tendences Latvijas ūdenstecēs un ūdenstilpēs;
2.     sagatavot informāciju par Pielikumā iekļauto sugu ligzdojošajām populācijām Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību 12. panta kārtībā, t.sk.:
2.1.  populāciju lielumus Latvijā vienu reizi sešu gadu periodā; tekošais sešu gadu periods ir 2019.–2024. gads;
2.2.  populāciju īstermiņa tendences Latvijā, salīdzinot divus sešu gadu periodus; tekošais sešu gadu periods ir 2019.–2024. gads;
2.3.  populāciju ilgtermiņa tendences Latvijā.

Plānotie projekta sasniedzamie rezultāti:
1.     Izstrādāta divu monitoringu koncepcija (koncentrēta metodika) pirms projekta pirmās putnu ligzdošanas sezonas;
2.     Pirmās sezonas laikā apsekotas kopā 20 vietas (katrai ekosistēmai 10) 1–4 reizes sezonā, izmantojot dažādas uzskaišu metodes atkarībā no vietas;
3.     Izvērtēti pirmās sezonas laikā iegūtie rezultāti un izstrādāta metodika diviem monitoringiem;
4.     Veikta metodikas precizējoša aprobācija projekta otrajā ligzdošanas sezonā;
5. Iesniegta divu monitoringu izstrādāta metodika Dabas aizsardzības pārvaldei.

Projektā izstrādātās metodikas:
Ūdensteču putnu monitorings
Ūdensteču putnu monitoringa metodika 2022
Apsekošanas posmi un vietas
Speciālo uzskaišu tabula
Vispārējo uzskaišu tabula

Ūdenstilpju putnu monitorings
Ūdenstilpju putnu monitoringa metodika 2022
Apsekošanas vietas
Uzskaišu tabula