Vidusburtnieks

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zona kopš 2004. g., Natura 2000 teritorija (kods LV0000120) un starptautiski putniem nozīmīga vieta. Platība: 1333 ha, administratīvi ietilpst Valmieras rajona Sēļu, Burtnieku un Jeru pagastā kā arī Burtnieku novadā.

Teritorijas mežu daļa ir dabas lieguma zona Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, bet pļavas ietilpst ZBR ainavu aizsardzības zonā. Šeit sastopami augstu bioloģisko daudzveidību nodrošinoši veci meži ar ozoliem, apsēm, priedēm un eglēm. Īpašie dabas apstākļi nodrošina dzīvesvietu retām bezmugurkaulnieku sugām. No dabas viedokļa vērtīgās palieņu pļavas Vidusburtniekā atrodas divās savstarpēji nodalītās vietās: Rūjas lejtecē un Sedas lejteces kreisajā krastā. Šī ir nozīmīga ķikutu riesta vieta, mežos lielākā skaitā sastopamas pūces un dzeņi. Nelielās platībās sastopamas parkveida pļavas. Te ir arī liela citu parastāku, taču ne mazāk nozīmīgu augu un dzīvnieku sugu daudzveidība.

Teritorija ietilpst putniem nozīmīgajā vietā “Vidusburtnieks”, pdf

 

Šajā vietā dabas vērtību saglabāšana ir prioritāte. Tāpēc teritorijai izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kas regulē dabas aizsardzības un pārējo interešu līdzsvarotu saskaņošanu un nodrošina dabas vērtību turpmāku pastāvēšanu. Tas apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu  Nr. 30 (26.01.2006.).  Dabas aizsardzības plāna izstrādi vadīja Jānis Gailis, LDF.

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums izdots brošūras veidā. Drukātā versija izdota ierobežotā daudzumā un domāta teritorijai piederošajiem: zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem, apkārtnes iedzīvotājiem, uzņēmējiem, vietējām pašvaldībām un bibliotēkām.

 

Lasīt vairāk Vidusburtnieku