Sitas un Pededzes paliene

Dabas liegums kopš 2004.g., Natura 2000 teritorija, platība: 870 ha, administratīvi ietilpst Litenes un Kubuļu pagastos.

Pededzes un Sitas ielejās pie šo upju satekas atrodamas plašas dabisku un nepārveidotu palieņu pļavu platības ar vecupēm un ozolu grupām. Teritorijā konstatēti tādi Latvijā reti biotopi kā parkveida pļavas un jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos. Sastopamas vairāk kā 18 putnu sugas, kas minētas ES Putnu direktīvas pielikumos. Izcila putnu aizsardzības teritorija. Teritorijā sastopamas 2 globālā mērogā apdraudētas putnu sugas: grieze un ķikuts, kur pēdējam konstatēts viens no lielākajiem riestiem Latvijā. Sastopamas arī retas un aizsargājamas vaboļu (lapkoku praulgrauzis u.c.), tauriņu un spāru sugas, pļavās daudz orhideju un citu aizsargājamo augu sugu.

Putniem nozīmīgā vieta “Sitas un Pededzes paliene”, pdf

 

Dabas aizsardzības plāns apstiprināts Vides ministrijā ar rīkojumu Nr. 104 (10.03.2006.) – plāna izstrādi vadīja Liene Salmiņa, 2005, LDF.

 

Lasīt vairāk par Sitas un Pededzes palieni