Mugurves pļavas

Dabas liegums kopš 2004.g., NATURA 2000 teritorija, platība: 317 ha, administratīvi ietilpst Stradu un Litenes pagastos.

Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Galvenā teritorijas vērtība ir dabiskais un maz pārveidotais Pededzes palienes posms ar regulāri applūstošām pļavām un ozolu parkveida pļavām. Konstatēts augsts griežu blīvums, ligzdo arī ormanītis un citas aizsargājamas putnu sugas. Sastopamas arī retas un aizsargājamas vaboļu sugas kā lapukoku praulgrauzis u. c.

Mugurves pļavas ietilpst putniem nozīmīgajā vietā “Sitas un Pededzes paliene”, pdf

 

Dabas aizsardzības plāns apstiprināts Vides ministrijā ar rīkojumu  nr. 48 (03.02.2006.) – plāna izstrādi vadīja Liene Salmiņa, 2005, LDF.

Lasīt vairāk par Mugurves pļavām