Burtnieka ezera pļavas

Dabas liegums kopš 2004. g., Natura 2000 teritorija (kods: LV0532700) un starptautiski putniem nozīmīga vieta. Platība 432 ha, administratīvi ietilpst Burtnieku novada Burtnieku pagastā (bij. Valmieras rajonā). Teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Burtnieka ezera pļavas atrodas Burtnieka dienvidu un austrumu piekrastē un ietver Briedes un Ēķinupes ietekas. Regulāri applūstošās palieņu pļavas ir nozīmīga reto un aizsargājamo putnu sugu, tādu kā ķikuts, ormanītis un grieze, ligzdošanas vieta. No retajām augu sugām sastopamas vairākas savvaļas orhideju dzimtas sugas un 2008. gada augs – smaržīgā naktsvijole. Pļavas atrodas kultūrvēsturiski bagātā novadā, kurā daudzviet joprojām saglabājusies tradicionālā Latvijas lauku ainava gan ar viensētām un muižu centriem. Nozīmīgu applūstošo pļavu daļu nogana Burtnieku zirgaudzētavas zirgi.

Teritorija ietilpst putniem nozīmīgajā vietā “Burtnieka pļavas”, pdf

 

Dabas aizsardzība Burtnieka ezera pļavās ir ļoti nozīmīga, lai arī vietām piekraste tiek izmantota saimnieciskiem un rekreatīviem nolūkiem. Lai saskaņotu visas intereses un rastu iespēju dabas vērtībām saglabāties ilgtermiņā, teritorijai izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Tas apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu  Nr. 138 (31.03.2006.)  – plāna izstrādi vadīja Liene Salmiņa, 2005, LDF.

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums izdots brošūras veidā. Drukātā versija izdota ierobežotā daudzumā un domāta teritorijai piederošajiem: zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem, apkārtnes iedzīvotājiem, uzņēmējiem, vietējās pašvaldības darbiniekiem un bibliotēkai.

 

Lasīt vairāk Burtnieka ezera pļavām