Īpaši aizsargājamo putnu sugu izpēte un aizsardzība Ādažu poligonā

Projekta norises laiks: 27.04.2006.–15.10.2006.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija

Projekta norises vieta: Ādažu poligons

Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 7221580, e-pasts:viesturs@lob.lv 

 

Projekta mērķi

1. Noskaidrot pupuķu populācijas lielumu, izplatību un ligzdošanas bioloģiju Ādažu poligonā, veikt priekšizpēti pupuķu barošanās teritoriju un augsnes parametru saistības noskaidrošanai.

2. Izvietot zaļo vārnu ligzdošanai piemērotus būrus.

Projekta uzdevumi

1. Izvietot 15 pupuķu un 20 zaļo vārnu būrus un veikt to kontroli.

2. Veikt pupuķu novērojumu kartēšanu un iespējamo ligzdvietu pārbaudi un kartēšanu.

3. Veikt augsnes pH, mitruma un irdenuma mērījumus teritorijā ap vienu pupuķa ligzdu.

Sagaidāmie rezultāti

Projekta rezultātā tiks noskaidrots, vai pupuķus iespējams piesaistīt ligzdošanai būros. Ja pupuķi tajos sāks ligzdot, būs iespējams iegūt informāciju par šīs sugas ligzdošanas bioloģiju. Līdz šim šādu zināšanu ir trūcis. Sekmīgas pupuķu piesaistīšanas gadījumā šādus būrus varēs izvietot arī citur Latvijā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot sugas saglabāšanos.

Pētījumā iegūtie dati ļaus precīzāk novērtēt Ādažu poligonā ligzdojošās pupuķu populācijas lielumu un izvietojumu. Līdz ar to būs iespējams noskaidrot izvietoto būru ietekmi uz pupuķu populāciju un novērtēt nepieciešamību un iespējas turpmākos gados izvietot papildu būrus.

Augsnes parametru raksturojums zināmajās pupuķu teritorijās sniegs turpmākajiem pupuķu un biotopu saistības pētījumiem nepieciešamo informāciju par pupuķiem optimālajiem augsnes apstākļiem.

Būru izlikšana zaļajām vārnām negarantē šīs sugas sekmīgu piesaistīšanu, taču ir nepieciešama kā mēģinājums zaļo vārnu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai. Bez tam izliktos būrus var apdzīvot arī citas aizsargājamas putnu sugas, piemēram, meža baloži.