Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 monitorings sadaļā “Putni”

Norises laiks: 01.02.2008. – 30.12.2012.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītājs: Rolands Lebuss, tālr. 67221580, e-pasta adrese: rolands.lebuss@lob.lv

 

Projekta mērķis ir veikt kvalitatīvu Latvijas Natura 2000 vietu monitoringu, ievācot datus par putniem saskaņā ar Natura 2000 vietu monitoringa metodiku un līdz ar to nodrošinot kvalitatīvu informāciju ziņojumu sagatavošanu Eiropas Savienībai un starptautiskajām institūcijām.

 

Uzdevumi:

1. Sagatavot kartogrāfisko materiālu lauku darbiem.

2. Organizēt ekspertu lauku darbus.

3. Nodrošināt anketu aizpildīšanu atbilstoši Natura 2000 vietu monitoringa prasībām.

4. Iesniegt ekspertu aizpildītās vietu apsekošanas anketas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā.

 

Sagaidāmie rezultāti:

1. Saskaņā ar Natura 2000 vietu monitoringa metodiku veiktas nepieciešamās putnu uzskaites.

2. Precizēti uzskaišu maršruti un sagatavots kartogrāfiskais materiāls, kas var tikt izmantots turpmākajos monitoringa periodos.

3. Atbilstoši Natura 2000 vietu monitoringa prasībām aizpildītas vietu apsekošanas anketas un iesniegtas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā.

4. Ievāktie dati var tikt izmantoti arī citos dabas aizsardzības un apsaimniekošanas projektos.