Ērgļi pāri robežām

Projekta norises laiks: 2011. gada jūlijs-2013. gada jūnijs

Izpildītājs: Latvijas Dabas fonds (vadošais partneris) sadarbībā ar Igaunijas Ornitoloģijas biedrību (Eesti Ornitoloogiaühing)

Finansētāji: Igaunijas – Latvijas programma 2007-2013 Pārrobežu sadarbības programma Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros

Kontaktpersona LOB: Aigars Kalvāns, tālr.: 26364408, e-pasts: aigars.kalvans@vmd.gov.lv

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir jūras ērgļa un zivjērgļa izpēte un aizsardzības nodrošināšana Latvijas un Igaunijas pierobežas rajonos. Lai uzlabotu zināšanu līmeni par šīm abām valstīm kopīgajām plēsīgo putnu populācijām, ir plānoti izpētes darbi un plaša iesaistīto pušu (galvenokārt mežsaimniecības un dīķsaimniecības sektora darbinieku) izglītošanas kampaņa.

Apraksts

Projekta ietvaros LOB īsteno šādas aktivitātes:

1. Veic zivjērgļa populācijas monitorings Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas darbības teritorijā 2011. un 2012. gada lauka darbu sezonā (vismaz 100 ligzdas).

2. Zivjērgļa mazuļu gredzenošana ar krāsainajiem gredzeniem un pieaugušo putnu gredzenu nolasīšana ligzdu kontroļu laikā.

4. Jaunu dabisko ligzdu meklēšana vietās, kur novērojumi liecina par ligzdošanas iecirkņu pastāvēšanu, bet ligzdas nav zināmas.

5. Mikroliegumu izveidošanas ierosināšana jaunatrasto ligzdu aizsardzības nodrošināšanai.

6. Mākslīgo ligzdu būve vietās, kur dabiskā ligzda gājusi bojā vai kur vietas dabiskie apstākļi ir piemēroti šīs sugas ligzdošanai, bet tas nav iespējams piemērotu ligzdas koku trūkuma dēļ.

7. Divu pieaugušu zivjērgļu ķeršana aprīkošanai ar satelītraidītājiem 2012. gadā

8. Atbalsta sniegšana tiešraides interneta translācijas nodrošināšanai no vienas zivjērgļa ligzdas 2012.-2013. gada ligzdošanas sezonās