“Torņu cīņu 2006” noteikumi

 1. Atvēlētais laiks – 24 stundas: no 14:00 (vēlākais) 20. maijā līdz 14:00 (vēlākais) 21. maijā. Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Pēc sacensību atklāšanas un nonākšanas sacensību vietā komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdī sākt un kad beigt.
 2. Sacensību torņi tiek izlozēti starp komandām sacensību atklāšanas laikā.
 3. Novērošana jāveic no torņa vai tā projekcijas laukuma ietvaros. Novērojumi, kas reģistrēti ārpus torņa teritorijas, sacensību rezultātos nav ieskaitāmi.
 4. Lai putna sugu iekļautu sarakstā, tai jābūt nešaubīgi precīzi noteiktai vizuāli vai pēc balss.
 5. Sugas jāatzīmē izsniegtajās sugu reģistrācijas lapās. Katrai komandai jāaizpilda viena veidlapa, atzīmējot katras sugas novērošanas laiku un kuri no dalībniekiem to ir redzējuši / dzirdējuši. Jānorāda arī uzskaites sākuma un beigu laiks. Veidlapā jāatzīmē arī novadīto ekskursiju skaits, ja tādas ir bijušas (skat. 19. punktu).
 6. Komandā trīs līdz četri cilvēki. Tomēr, lai novērotā suga tiktu ieskaitīta, putnu ir jāredz / jādzird vismaz trijiem no komandas dalībniekiem.
 7. Ja sugu konstatējuši tikai viens vai divi novērotāji, tā ir jāatzīmē veidlapas otrā pusē, šī suga nevarēs tikt iekļauta kopskaitā, salīdzinot sarakstus starp torņiem.
 8. Komandas dalībniekiem ir jābūt spējīgiem pamatot savu viedokli par sugas noteikšanu, it īpaši retāku sugu novērošanas gadījumos.
 9. Sarakstā ietveramas tikai sugas. Pasugas (piemēram, sējas zosij, dzeltenajai cielavai u.c.) nav izdalāmas kā atsevišķas vienības.
 10. Reģistrēt drīkst tikai dzīvus (ieskaitot ievainotus) savvaļas putnus brīvā dabā.
 11. Optikas lietošana – binokļi, teleskopi bez ierobežojumiem.
 12. Putnu noteicēju un balsu ierakstu izmantošana (noteikšanas vajadzībām) bez ierobežojumiem.
 13. Nav atļauta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana tālu putnu balsu saklausīšanai (mikrofoni ar vai bez parabolas).
 14. Nav atļauts tuvoties putniem traucējošā attālumā nolūkā lai tos atpazītu, vai veikt kādas citas darbības, kas traucē putniem ligzdot, baroties vai atpūsties, tai skaitā izmantot balsu ierakstus provocēšanas nolūkā.
 15. Nav atļauts izmantot asistentus, kas ziņo par putnu pamanīšanu tuvākā vai tālāka apvidū. Tomēr, ja apstākļu sagadīšanās rezultātā jaunu sugu pirmie pamana citi klātesošie (piem., ekskursijas dalībnieki), tad šo informāciju drīkst izmantot un sugu var iekļaut sarakstā.
 16. Iesniegtos sarakstus izvērtē komandu pārstāvju izvēlēta komisija, kas saskaita atzīmētās sugas un vajadzības gadījumā lemj par šaubīgu novērojumu iekļaušanu vai neiekļaušanu sarakstā. Uzvar tā komanda, kas atvēlētajā laikā reģistrējusi visvairāk putnu sugu.
 17. Vienāda reģistrēto sugu skaita gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk.
 18. Ja putnu torni vēlas izmantot apmeklētāji, komandai ir jāļauj to darīt. Tas nozīmē, ka ir jānovada ekskursija – jāpastāsta par šo pasākumu un jāparāda apkārtnē novērojamie putni.