Bioloģiskās daudzveidības monitoringa sadaļa “Putnu monitorings”

Projekta norises laiks: 2009-2010

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 67221580, e-pasts: viesturs@lob.lv

 

Projekta mērķis

Putnu monitorings tiek iedalīts fona monitoringā un speciālajā monitoringā.

Fona monitoringa mērķis ir sniegt informāciju par sugu populāciju lieluma (vai relatīva lieluma) un biotopu platību pārmaiņu tendencēm valstī.

Speciālā monitoringa mērķis ir iegūt informāciju par ekosistēmās notiekošiem sīkākiem ekoloģiskiem procesiem un organismu savstarpējām atkarībām.

 

Projekta uzdevumi

Fona monitoringa ietvaros:

  1. Vismaz 30 sistemātiski izvēlētos 4 km transektos veikt dienas putnu uzskaites (sk. sadaļu Ligzdojošo putnu monitorings).
  2. Vismaz 30 nejauši izvēlētos 5 km2 parauglaukumos veikt griežu un citu naktsputnu uzskaites lauksaimniecības zemēs.

 

Speciālā monitoringa ietvaros:

  1. Noskaidrot mazo ērgļu teritoriju aizņemtību un ligzdošanas sekmes divos parauglaukumos – Murmastienē un Bukaišos.
  2. Noskaidrot melno stārķu ligzdu apdzīvotību un ligzdošanas sekmes vismaz 70 ligzdās visā Latvijas teritorijā.
  3. Noskaidrot balto stārķu ligzdu apdzīvotību un ligzdošanas sekmes deviņos aptuveni 100 km2 lielos parauglaukumos.

 

Sagaidāmie rezultāti

Projekta rezultāti būs atskaites punkts, lai pēc ilgstošiem pētījumiem monitoringa ietvaros iegūtu reprezentatīvus datus par putnu populāciju pārmaiņu tendencēm un ekoloģiskajiem procesiem, kas ietekmē aizsargājamās putnu sugas.

 

Atsevišķo monitoringu vadītāji

Ligzdojošo putnu monitorings: Ainārs Auniņš

Griežu un citu lauksaimniecības zemēs sastopamo naktsputnu monitorings: Oskars Keišs

Mazo ērgļu monitorings: Uģis Bergmanis

Melno stārķu monitorings: Māris Strazds

Balto stārķu monitorings: Māra Janaus

 

  1. gadā tiek īstenots tikai ligzdojošo putnu monitorings un naktsputnu monitorings lauksaimniecības zemēs.