Aizsargājamās jūras teritorijas Austrumbaltijā (LIFE05NAT/LV/000100 Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea)

Projekta norises laiks: 01.08.2005. –31.07.2009.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība (viens no 19projekta partneriem)

Finansētājs: Baltijas Vides Forums-Latvija (projekta ieviesējs)

Projekta norises vieta: Teritorijas, kas lielā mērā pārklājas ar 2000. gadā noteiktajām jūras PNV

Projekta vadītājs: Antra Stīpniece, tālr.: 7221580, e-pasts: antra@lob.lv 

 

Projekta mērķis ir pabeigt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīkla izveidošanu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jūras teritorijās.

Projekta uzdevumi

1. Projekta teritoriju inventarizācija (putnu uzskaites) 2006.-2007. gados pavasarī, vasarā, rudenī, ziemā.

2. Iegūt informāciju par zvejas intensitāti un ietekmi uz putnu populācijām visā piekrastē un projekta teritorijās (sadarbībā ar Latvijas Zivju resursu aģentūru).

3. Apkopot publicēto informāciju par traucējuma ietekmi uz ūdensputniem un roņiem un dot rekomendācijas jauno īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) apsaimniekošanai.

4. Iegūtās informācijas izplatīšana projekta partneriem un teritoriju ieinteresētajām pusēm (Natura 2000 teritorijas standarta datu formu aizpildīšana, dalība semināros, teritoriju prezentēšanā sabiedriskai apspriešanai).

Sagaidāmie rezultāti

1. Jaunu īpaši aizsargājamo jūras teritoriju robežas un citi izveidošanai nepieciešamie dokumenti.

2. Atsevišķām jūras ĪADT izstrādāti apsaimniekošanas plāni.

3. Pilnīgāka izpratne par dažādu jūras ĪADT apdraudošo faktoru darbību.

4. Pieredze par jūras ĪADT noteikšanu un izveidošanu, kas nozīmīga visai Eiropas Savienībai.

 

Par jūras putnu uzskaitēm vairāk lasiet šeit.