Publiskota Latvijas Ornitoloģijas biedrības stratēģija 2023-2032

Ar LOB Padomes lēmumu apstiprināta un LOB biedru kopsapulcē šī gada 11. martā publiskota Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) stratēģija 2023.-2032. gadam.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības misija ir saglabāt Latvijas savvaļas putnu bagātību un daudzveidību kā daļu no dabas. Līdz ar to LOB centieni ir vērsti uz cilvēku, kas mīl putnus un dabu, apvienošanu LOB un visas sabiedrības iesaistīšanu savvaļas putnu aizsardzībā un izglītošanā. 

Latvijas Ornitoloģijas biedrības mērķis ir sekmēt tādu apstākļu saglabāšanos, kas ļautu ilgstoši pastāvēt visām ar Latvijas teritoriju dabiski saistītajām putnu populācijām. Lai virzītos uz šī mērķa sasniegšanu, LOB ir noteikusi četrus galvenos darbības virzienus: dabas aizsardzība, politika, zinātne un sabiedrība. Stratēģija nosaka to, ka LOB darbība sakņojas četrās vērtībās: zinātnē un faktos, biedros un to iesaistē, godīgumā un atklātumā, dabas aizsardzībā. 

Stratēģijā definētas LOB darbības jomas –sugas, vietas, biotopi un nozares, sabiedrība – saskanīgi ar “BirdLife International” stratēģiskajām jomām, kurās ietilpst sugas, vietas, sistēmas un sabiedrība. Visas minētās darbības jomas caurvij katru no darbības virzieniem, atspoguļojot būtiskākos mērķus katrā no tiem. 

Stratēģijā definēta arī LOB pārvaldes struktūra, ietverot projektu bloku, kas atspoguļo LOB stratēģiskos mērķus un īsteno projektus zinātnes, politikas, sabiedrības izglītības un iesaistes, dabas aizsardzības virzienos, un atbalsta jeb resursu bloku, kas nodrošina LOB pastāvēšanu un biedrības stratēģisko mērķu īstenošanu, sniedz atbalstu Projektu blokam caur grāmatvedības pakalpojumiem, IT risinājumiem, komunikāciju un finanšu piesaisti. 

Šī stratēģija sagatavota tā, lai sniegtu ieguldījumu “BirdLife International” pasaules stratēģijas 2023.-2032. gadam un Eiropas atzara “BirdLife Europe and Central Asia” rīcības plāna 2023.-2027. gadam īstenošanā. 

LOB stratēģija 2023.-2032. gadam apstiprināta ar LOB padomes 2022. gada 29. decembra lēmumu. 

LOB stratēģija 2023-2032