Ievēlēti četri LOB goda biedri

2023. gada 29. martā vakarā LOB ārkārtas kopsapulces laikā ievēlēti četri LOB goda biedri – Ieva Vilka, Aivars Petriņš, Māra Janaus un Jānis Priednieks. Visi četri jaunievēlētie LOB goda biedri ir LOB dibinātāji un profesionāli ornitologi.

Ieva Vilka (dz. Rīgā 02.11.1932.), putnu pētnieka Kārļa Vilka (1900–1993) meita. Ar put­niem aktīvi nodarbojās 45 gadus (1955–2000). 1956. gadā absolvēja LVU Bioloģijas fakultāti, 1961. gadā Rīgā aizstāvēja disertāciju par put­nu uzvedību. Vienīgā darba vieta (1957–1998) – Bioloģijas institūta Ornitoloģijas la­bo­ra­to­ri­ja, kur no­dar­bo­jās galvenokārt ar putnu orientācijas pētījumiem Rīgā un Raudā. 73 zi­nāt­nis­ku pub­li­kā­ciju (1958–2000) autore, kā arī sastādījusi Latvijas or­ni­to­lo­ģisko bibliogrāfiju (1998). Pie­dalījās daudzās ornitologu konferencēs Latvijā un ārzemēs. Ģimenē ornitologi ir nu jau četrās paaudzēs – putnu pētījumus turpina arī meita Ilze Pried­nie­ce un mazmeita Ance.

Aivars Petriņš (dz. Rīgā 23.09.1951.). Ar putniem nodarbojas 55 gadus (kopš 1968). 1979. gadā absolvēja LVU Bioloģijas fakultāti ar diplomdarbu par brūnkakļa pētījumiem. 1978.–1983. gadā strādāja Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijā, 1983.–2018. ga­dā – LU Zooloģijas muzejā (no 1993. gada – tā vadītājs).Viens no autoriem pirmajam Latvijas ligzdojošo putnu atlantam (1980–1984). Publicējis 43 zinātniskus rakstus un konferenču tēzes (kopš 1982), piedalījies daudzās ornitologu kon­ferencēs Latvijā un ārzemēs. Atzīts putnu fotogrāfs (fotografē kopš 1978), Latvijas vadošais dienas plēsīgo putnu eks­perts, nodarbojies ar mākslīgo ligzdu būvi, lieli nopelni reto putnu mikroliegumu vei­do­ša­nā, vadījis daudzus studentu diplomdarbus LU Bioloģijas fakultātē.Ilgus gadus darbojās LOB padomē.

Klātienē LOB ārkārtas kopsapulcē tika sveikti divi no četriem jaunajiem LOB goda biedriem – Māra Janaus un Aivars Petriņš. Foto: LOB arhīvs.

Māra Janaus (dz. Rīgā 22.04.1954.). Ar putniem nodarbojas 50 gadus (kopš 1973). 1978. gadā absolvēja LVU Bioloģijas fakultāti ar diplomdarbu par balto stārķi Latvijā, 1988. ga­dā Mas­kavā aizstāvēja disertāciju par lielā ķīra populācijas stā­vokli Latvijā un vai­ro­ša­nās sek­mēm. Vienīgā darba vieta (no 1972) – Bioloģijas institūta Ornitoloģijas la­bo­ra­to­ri­ja (no laborantes līdz vadītājai). Publicējusi vairāk nekā 90 zinātnisku rakstu un kon­fe­ren­ču tēžu (kopš 1976), kā arī desmitiem dažādu projektu atskaišu, piedalījusies daudzās ornitologu konferencēs Latvijā un ārzemēs. Pusgadsimta garumā piedalījusies lielo ķīru un pīļu ekoloģijas pētījumos Engures ezerā, Kaņierī un citur, veikusi ziemojošo ūdensputnu aviouzskaites un no kuģiem. No 1974. gada vadīja Starptautiskās ligzdojošo balto stārķu uzskaites Latvijā (1974, 1984, 1994/95, 2004/05, 2014) un apstrādāja datus. No 1987. gada līdz mūsdienām vada LOB mo­nitoringa projektu par balto stārķu ligzdošanas sekmēm. Kā vadošā balto stārķu eks­per­te sniegusi daudzas intervijas plašsaziņas līdzekļos. LOB darbības pirmajos desmit gados (1985–1994) no darba brīvajā laikā kā zinātniskā se­kre­tā­re kārtoja visu biedrības grāmatvedību, gatavoja dokumentus un veica saraksti ar biedriem un citām organizācijām. Ilgus gadus darbojās LOB padomē.

Jānis Priednieks (dz. 12.02.1956.). Ar putniem nodarbojas 54 gadus (kopš 1969). 1979. gadā absolvēja LVU Bioloģijas fakultāti ar diplomdarbu par putnu nakts migrācijām. 1987. gadā Maskavā aizstāvēja disertāciju par putnu teritoriālās izplatības un skaita no­teik­ša­nu, sastādot savvaļas dzīvnieku kadastru un veicot vides monitoringu. 1979.–1992. gadā (ar pārtraukumu mācību laikā aspirantūrā) strādāja LVU Zooloģijas mu­zejā. No 1993. gada strādā LU Bioloģijas fakultātē par pasniedzēju (1994. gadā ievēlēts par do­centu, 1998. gadā – par asociēto profesoru, 2000.–2017. gadā bija Zooloģijas un dzīvnieku eko­loģijas katedras vadītājs). Vadījis daudzus studentu diplomdarbus, bakalaura un maģistra dar­bus (no 1983), kā arī sešus promocijas darbus. Publicējis 55 zi­nāt­nis­kus rakstus un kon­fe­ren­ču tēzes (no 1985), piedalījies daudzās or­ni­to­lo­gu konferencēs Lat­vijā un ārzemēs. Viens no pirmā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta (1980–1984) iniciatoriem un koordi­na­to­riem, kā arī aktīvs lauka uzskaišu veicējs.1992.–2012. gadā bija Latvijas oficiālais delegāts Eiropas putnu uzskaišu padomē. 2012.–2020. gadā pildīja LOB prezidenta pienākumus, jau ilgus gadus darbojas LOB padomē.