Noslēdzies projekts par monitoringa metodikas izstrādi ligzdojošajiem putniem ūdenstilpēs un ūdenstecēs

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu un sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi īstenots projekts “Monitoringa metodikas izstrāde ligzdojošiem putniem ūdenstilpēs un ūdenstecēs”. Projekta laikā Latvijas Ornitoloģijas biedrība laika posmā no 2021. gada aprīļa līdz 2022. gada jūnijam izstrādājusi divas monitoringa metodikas ar ūdeņiem saistītu ligzdojošo putnu uzskaitēm – ūdenstilpēs (ezeros un dīķos) un ūdenstecēs (upēs).

Projekta “Monitoringa metodikas izstrāde ligzdojošiem putniem ūdenstilpēs un ūdenstecēs”, reģ. nr. 1-08/179/2020, ietvaros:

  1. Notikušas 2 on-line sanāksmes ar diskusiju par monitoringa metodikas koncepcijas izstrādi.
  2. Veikta 8 ūdensteču apsekošana 1–2 reizes un 5 ūdenstilpju vietu apsekošana 1–2 reizes projekta laika pirmajā ligzdošanas sezonā.
  3. Izstrādāti 2 detalizēti metodiku dokumenti ņemot vērā pirmās sezonas rezultātus, kas apspriesti ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
  4. Veikta metodikas aprobācija otrajā ligzdošanas sezonā, apmeklējot 10 ūdensteces 2 reizes un vairāk nekā 10 ūdenstilpes 1–3 reizes.
  5. Izstrādāta metodikas gala versija 2 ekosistēmām, kas iesniegta Dabas aizsardzības pārvaldei.

Projektā izstrādātās metodikas:
Ūdensteču putnu monitorings
Ūdensteču putnu monitoringa metodika 2022
Apsekošanas posmi un vietas
Speciālo uzskaišu tabula
Vispārējo uzskaišu tabula