Apstiprināts dabas aizsardzības plāns “Svētes palienei”

Šī gada 26. aprīlī LR Vides ministrs Raimonds Vējonis apstiprināja LOB izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas parkam un putniem nozīmīgajai vietai “Svētes paliene”.

Plānā paredzētie pasākumi galvenokārt saistīti ar Svētes palieņu pļavu apsaimniekošanu. Šīs pļavas ir nozīmīga atpūtas un barošanās vieta caurceļojošajiem ūdensputniem pavasarī un svarīga griežu ligzdošanas vieta.

Kā norāda plāna izstrādes vadītājs Rolands Lebuss, lielākā uzvara ir panāktā vienošanās ar Lauku atbalsta dienestu, ka nozīmīgākajā caurceļojošo ūdensputnu koncentrēšanās vietā – Vārpas vasaras polderī – pavasarī, migrācijas laikā, tiks nodrošināta ūdens klātbūtne. 2005. gada vasarā šeit tika veikta poldera aizsargdambja izbūve, un tā rezultātā 2006. gada pavasarī pļavas neapplūda un zuda to nozīme kā putnu atpūtas un barošanās vietai. Dabas aizsardzības plāna sagatavošanas laikā panāktā vienošanās paredz, ka turpmāk katru pavasari tiks nodrošināta poldera applūšana. Gala termiņš tiks noteikts katru gadu individuāli, atbilstoši putnu migrācijas gaitai un LOB rekomendācijām.

 

Ilze Ķuze