Aicina Vides ministriju atbalstīt dabas aizsardzības interešu iekļaušanu Latvijas Lauku attīstības programmā 2007.-2013. gadam

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB), Latvijas Dabas fonds un Latvijas Entomoloģijas biedrība šī gada 12. septembrī nosūtīja vēstuli LR Vides ministram R. Vējonim, aicinot Vides ministriju aktīvāk iesaistīties Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013. gadam izstrādē, lai nodrošinātu valsts dabas aizsardzības interešu iekļaušanu šajā dokumentā.

Dabas aizsardzības organizācijas norāda, ka LAP otrās ass pasākumu projekts (uz 16.08.2006.) nenodrošina līdzsvarotu lauku attīstību un dabas daudzveidības saglabāšanu lauku ainavā, kā arī nerada pietiekamu ekonomisko pamatu lauku ilgtspējīgai attīstībai vidi nenoplicinošā veidā. Dabas aizsardzības organizāciju eksperti LAP izstrādātājiem atkārtoti iesnieguši vairākus Latvijas dabas un lauku ainavas saglabāšanai nozīmīgus priekšlikumus, kas līdz šim nav ņemti vērā.

Viens no šādiem priekšlikumiem ir atcelt programmā paredzēto lauksaimniecībā neizmanto zemju apmežošanu, kas ne tikai izmanīs Latvijas lauku ainavu, bet arī samazinās Eiropā apdraudēto griežu, balto stārķu un mazo ērgļu un citu lauku putnu skaitu Latvijā. Absurdi, ka šo apmežošanu, kam Latvijas apstākļos ir tikai ekonomiska jēga, plānots veikt par vides aizsardzībai domātajiem līdzekļiem.

Programmā šobrīd arī nav paredzēta bioloģiski vērtīgo zālāju – nozīmīgāko palieņu pļavu atjaunošana, izcērtot tajās krūmus. Tas nepieciešams pirmkārt īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kur pļavas vismaz 14 000 hektāru platībā turpina aizaugt ar krūmiem. Pēc pļavu atjaunošanas šajās platībās turpmāk būtu jāveic pastāvīga pļaušana vai ganīšana. Turklāt šobrīd par esošo zālāju uzturēšanu paredzēts nesamērīgi zems maksājums – par pļaušanu līdzšinējo 138 eiro par hektāru vietā tiks maksāti 55 eiro.

LOB valdes priekšsēdētājs Edmunds Račinskis norāda, ka “LAP uzlabošana un papildināšana ir kritiski svarīga dabas, īpaši savvaļas putnu aizsardzībai valstī. LAP ieviešana lielā mērā noteiks, kā turpmāko septiņu gadu laikā attīstīsies Latvijas lauku vide un vai Latvija spēs pildīt apņemšanos apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010. gadam un nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu valsts teritorijā esošajām īpaši aizsargājamo dzīvnieku populācijām un biotopiem (Direktīva 79/409/EEK un 92/43/EEK). Turklāt jāatceras, ka LAP ir galvenais instruments, ar ko nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu.”

 

Papildu informācija:

  • LOB Lauku attīstības projekta vadītāja Lāsma Irša, tel.: 7221580, e-pasts: Lasma@lob.lv

 

Ilze Ķuze