Latvijas Ornitoloģijas biedrība saņem atbalstu kapacitātes stiprināšanai

Sabiedrības integrācijas fonda rīkotā projektu konkursa ietvaros Eiropas Sociālā fonda atbalstu saņēmis Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) projekts “Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana”. Projekta īstenošana tiek uzsākta maijā. Tā mērķis ir stiprināt LOB administrācijas un biedru kapacitāti, lai nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas (jo īpaši mežu) aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā un Eiropas Savienībā.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs norāda: “Eiropas Savienības fondu finansējums nereti ir izšķirošs, lai nodrošinātu Latvijas nevalstisko organizāciju svarīgo lomu – sabiedrības interešu aizstāvību diskusijās ar lēmumu pieņēmējiem. Šīs intereses pārāk bieži tiek ignorētas, piemēram, pretēji sabiedrības vairākuma vēlmēm joprojām Latvijā meži tiek cirsti arī putnu ligzdošanas laikā. Tieši tāpēc ļoti augstu vērtēju šo Eiropas Sociālā fonda atbalstu LOB darbam.”

Projekts “Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” tiks īstenots no 2013. gada maija līdz 2014. gada aprīlim. Tā ietvaros notiks vairāku LOB darbam nepieciešamo plānošanas dokumentu izstrāde, tiks nodrošināta LOB pārstāvju dalība Meža konsultatīvajā padomē un Vides konsultatīvajā padomē un starptautiskās dabas aizsardzības organizāciju savienības BirdLife International darba grupās. Paredzēts arī organizēt Baltijas valstu ornitoloģijas biedrību pārstāvju tikšanos. Īpašs uzsvars tiks likts uz LOB darbu sabiedrības un dabas aizsardzības interešu aizstāvībā Latvijas mežu apsaimniekošanā.

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.