Eiropas Savienībai jāveicina dabas aizsardzības direktīvu īstenošana

11.-13. jūnijā Beļģijas pilsētā Namurā notika BirdLife International Eiropas nodaļas (BirdLife Europe) Putnu un Biotopu direktīvu darba grupas sanāksme, lai apspriestu aktuālos dabas aizsardzības jautājumus Eiropas Savienībā.

Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā nosprausts mērķis līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos ES. Darba grupā valdīja vienprātība, ka šī mērķa sasniegšanai ļoti būtiska ir Putnu direktīvas un Biotopu direktīvas mērķtiecīga īstenošana: Natura 2000 tīkla atbilstoša apsaimniekošana, dabas inspekcijas kapacitātes stiprināšana, dabas aizsardzības nodrošināšana ārpusNatura 2000 vietām, veidojot zaļo infrastruktūru, kā arī pietiekama finansējuma dabas aizsardzībai nodrošināšana ES budžetā.

Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs un pārstāvis darba grupā, norāda: “Latvija var pamatoti lepoties ar augstu putniem nozīmīgo vietu aizsardzības līmeni, iekļaujot šīs vietas Natura 2000 tīklā. Pašlaik galvenais uzsvars jāliek uz šo vietu apsaimniekošanu un uzraudzību. Ļoti būtisks solis, lai to nodrošinātu, ir Dabas aizsardzības pārvaldes stiprināšana ar atbilstošu finansējumu un cilvēkresursiem.”

BirdLife partnerorganizāciju pārstāvju bažas raisīja informācija par gājputnu ķeršanu ar tīkliem Ēģiptē, kas īpaši aktivizējusies pēdējos gados. Vācijas pārstāvis Larss Lahmans informēja, ka tīkli putnu ķeršanai stiepjas gar visu Ēģiptes piekrasti, izņemot pilsētas un militāros objektus, un katru gadu tiek noķerti daudzi miljoni putnu.

Darba grupas sanāksmē tika apskatīti arī citi jautājumi, piemēram, aizsardzībai prioritāro sugu noteikšana un dabas aizsardzības mērķu nospraušana (sugu labvēlīga aizsardzības stāvokļa definēšana). Darba grupas sanāksmi organizēja BirdLife partnerorganizācija Valonijā (Beļģijā) Natagora.

LOB dalība sanāksmē notika projekta “Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” ietvaros. 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.