Ieteikumi anketu un karšu aizpildīšanai

1. Uzskaišu reizes lūdzam norādīt atbilstoši metodikā dotajiem uzskaišu numuriem (no 0 līdz 3), piemēram, ja uzskaite pirmoreiz veikta tikai maijā, tās numurs būs 2, nevis 1.

 

2. Datu ievadītājs redz tikai anketas, tāpēc visai anketās norādītajai informācijai jābūt skaidrai un nepārprotamai (piemēram, nav vērts pie sugas nosaukuma vai skaita pierakstīt jautājuma zīmi, ja nav atšifrēta tās nozīme).

 

3. Nodotās kartes palīdz, ja rodas neskaidrības ar anketām, tāpēc kartes jācenšas aizpildīt salasāmi un vienmēr jāiesniedz kopā ar anketām vai papildus – ja anketas tiek aizpildītas elektroniski.

 

4. Lai mazinātu grūtības saprast dažādos rokrakstus un sugu nosaukumi būtu nepārprotami, lūdzam iespēju robežās anketās izmantot metodiskajos norādījumos iekļautos sugu kodus.

 

5. Anketās atzīmējiet visas novērotās putnu sugas.

 

6. Loģiski izvērtējiet putnu dalījumu ligzdotājos un neligzdotājos. Maz ticams, ka 500 m posmā ligzdos, piemēram, deviņi pāri dzērvju, taču visi ligzdošanai piemērotā biotopā dziedošie putni uzskatāmi par ligzdotājiem.

 

7. Anketā jānorāda konkrēts skaits (nevis “daži”, “daudz” u.tml.), jo neviens labāk par pašu novērotāju skaitu nenovērtēs.

 

8. Ligzdojošo putnu skaits jānorāda pāros, piemēram, tēviņš un mātīte kopā, apdzīvota ligzda vai viens dziedošs tēviņš būs “1”.

 

9. Pēc anketu aizpildīšanas vēlreiz, lūdzu, pārbaudiet, vai visām sugām pretī ir norādīts novēroto putnu vai pāru skaits un vai kāda suga nav ierakstīta anketā divreiz.