Ligzdojošo putnu monitorings

Par programmu

Latvijas Ligzdojošo putnu monitorings uzsākts 2005. gadā, ar mērķi iegūt informāciju par Latvijā ligzdojošo putnu populācijas lielumiem un to izmaiņām. Monitoringa programmas ietvaros ik gadus tiek organizētas ligzdojošo putnu uzskaites pastāvīgos maršrutos un veikta putnu uzskaitēs iegūto datu apstrāde un analīze.

Dzeltenā cielava. Foto: Ainārs Auniņš

Kādēļ šis monitorings ir vajadzīgs? Kādēļ ir svarīgi katru gadu skaitīt putnus vienos un tajos pašos maršrutos? Mēs dzīvojam informācijas laikmetā, kad jebkuru darbību pamatošanai (vai, gluži otrādi, nepieļaušanai) ir nepieciešama kvalitatīva, statistiski ticama informācija. Uzsāktais putnu monitorings šādu informāciju dos par daudzām Latvijā sastopamajām sugām! Šie dati kalpos par pamatu dabas aizsardzības pasākumu nepieciešamības pamatošanai un plānošanai. Latvijas Ornitoloģijas biedrība un citas dabas aizsardzības organizācijas regulāri saskaras ar situācijām, kad trūkst precīzu, skaitlisku datu, kuru izcelsme neļautu oponentiem tos dēvēt par “subjektīviem” vai “dažu ieinteresētu personu viedokli”. Kvalitatīva monitoringa datus dabas nedraugi noraidīt nevarēs!

Lai dati būtu precīzi, putnu uzskaitēm jānotiek iespējami lielākā skaitā parauglaukumu : jo lielāks parauglaukumu skaits, jo dati precīzāki. Lai izvairītos no datu tendenciozitātes, uzskaitēs jābūt pārstāvētiem visiem Latvijas reģioniem. Tādēļ visi, kas pazīst putnus tiek aicināti iesaistīties ligzdojošo putnu uzskaitēs! Tā jūs dosiet nozīmīgu ieguldījumu savvaļas putnu aizsardzībā Latvijā.

Monitoringa uzskaišu veikšanai tika izveidots parauglaukumu tīkls. Lai nodrošinātu vienmērīgu to izvietojumu visā valsts teritorijā, parauglaukumi pašreiz izvietoti pa diviem katrā 25 x 25 km karšu lapā. Tie atrodas „atlanta kvadrātos”, kuru kods beidzās ar „22” vai „44” (piemēram, 4311-22 vai 4222-44). Katrā šādā kvadrātā ir izvietots 4 km garš maršruts, kurš sastāv no diviem paralēliem 2 km gariem transektiem kilometra attālumā viens no otra. Katrs maršruts ir sadalīts 8 posmos, katrs posms ir 500 m garš.

Putnu uzskaites notiek 4 reizes sezonā: marta beigās, aprīļa beigās, maija vidū un jūnija pirmajā pusē, skaitot putnus trijās uzskaišu joslās: līdz 25 m no maršruta, 25 līdz 100 m no maršruta un tālāk par 100 m no maršruta.

Detalizētu putnu uzskaišu veikšanas metodiku varat lejupielādēt šeit.

Aicinām iesaistīties ligzdojošo putnu monitoringā!

Programmā var piedalīties ikviens, kurš labi pazīst lielāko daļu Latvijas ligzdojošo putnu sugu gan pēc izskata, gan pēc balss. Lai pieteiktos dalībai uzskaitēs, jāizvēlas viens vai vairāki no neaizņemtajiem (sk. karti) uzskaišu kvadrātiem, jāaizpilda pieteikšanās anketa, un un jānosūta elektroniski Ievai Mārdegai uz e-pastu ieva@lob.lv vai pa pastu uz LOB adresi: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010.

Rezultāti

2005. gadā monitoringa programmā piedalījās 20 dalībnieki, kas iesniedza datus par 25 uzskaišu maršrutiem visā valsts teritorijā.

Pašlaik ligzdojošo putnu monitoringā piedalās vairāk nekā 40 dalībnieku vairāk nekā 50 uzskaišu maršrutos. Monitorings dod informāciju par vairāk nekā 100 putnu sugu skaita pārmaiņu tendencēm. Vairāk par rezultātiem un jaunumiem programmā lasiet šeit:

Programmā ievāktie dati tiek izmantoti arī putnu populāciju izmaiņu novērtējumam Eiropas mērogā, piedaloties Paneiropas parasto putnu monitoringa programmā. Jaunākos Eiropas putnu populāciju indeksus un trendus varat aplūkot šeit. Jaunākais programmas ziņojums pieejams šeit.

Lejupielādējami dokumenti

Uzskaišu metodika

Pieteikšanās anketa

Putnu pazīšanas pašnovērtējuma anketa

Uzskaites anketa (xlsx formātā), ieteikumi anketu un karšu aizpildīšanai 

Uzskaišu koordinatoru atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem meklējiet šeit
J: Vai katru gadu uzskaitēm ir jāpiesakās no jauna?
A: Nē, pietiek ar vienu pieteikšanos. Ja būsiet uzskaites veicis, automātiski uzskatīsim, ka turpināsiet to darīt arī nākamajā gadā. Ja uzskaites nebūsiet veicis, vai darījis to nepilnā apmērā, projekta koordinatori ar Jums sazināsies, lai noprecizētu jūsu turpmākos plānus par dalību uzskaitēs.
J: Vai kopā ar anketām jāsūta arī kartes ar atzīmētajiem novērojumiem?
A: Jā. Kartes nepieciešamas gan tādēļ, lai, ievadot datus datubāzē, pārbaudītu un precizētu neskaidros gadījumus, gan arī tādēļ, lai uzkrātu augstas precizitātes datus turpmākiem, specializētiem pētījumiem. Aizvadīto gadu pieredze rāda, ka reizēm, aizpildot anketas, uzskaišu veicēji aizmirst anketā ierakstīt kādu kartē esošu sugu vai vienkārši pārrakstās, ierakstot citu sugu.
J: Vai dati tiek aizpildīti ar roku?
A: Datu aizpildīšanu iespējams veikt gan ar roku, gan elektroniski. Jebkurā gadījumā putnu novērojumi posmu kartēs tiek atlikti uzskaites laikā, bet anketas tiek aizpildītas tūlīt pēc uzskaites. Ja uzskaišu laikā putni tiek kartēti, atzīmējot tos uz posma karšu izdrukām, anketas iespējams iesniegt vai nu elektroniski (ieteicams!), aizpildot tās Excel versiju, vai papīra formātā. Tomēr vislabāk uzskaišu datus ievadīt portālā Dabasdati.lv (https://dabasdati.lv/lv/putnuatlants/uzskaites?lang=lv&module=uzskaites). Pirms datu ievadīšanas, noteikti jāielogojas ar savu vārdu.
Ja novērojumu kartēšanai uzskaišu laikā vēlaties izmantot savu plaukstdatoru vai tamlīdzīgu elektronisku ierīci ar iebūvētu GPS, par tās izmantošanas iespējām un sagatavošanu darbam konsultējieties ar programmas koordinatoriem. Šajā gadījumā anketas būs jāiesniedz elektroniski, aizpildot tās Excel versiju, vai Dabasdati.lv, bet par iesniedzamo kartējumu datu formātu vienosieties ar programmas koordinatoriem.
N.B.! Neizdariet nekādas izmaiņas elektroniskās anketas struktūrā! Aizpildiet tikai paredzētos datu laukus.
J: Vai rezultātus var iesniegt arī elektroniski?
A: Jā. Skatiet atbildi uz jautājumu “Vai dati tiek aizpildīti ar roku?”
J: Kāds ir datu iesūtīšanas termiņš?
A: Uzskaišu anketas un posmu kartes jāiesūta līdz attiecīgā gada jūnija beigām. Iespējams arī sūtīt datus pa daļām – tūlīt pēc katras uzskaites. Tas ļauj laicīgi uzsākt datu ievadīšanu datorā un ātrāk veikt datu apstrādi un analīzi. Tādējādi uzskaišu rezultāti ātrāk nonāks arī pie uzskaišu veicējiem.
J: Uz kādu adresi dati jāsūta?
A: Uzskaišu anketas un posmu kartes jāsūta uz LOB adresi: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, LV-1010, ar norādi “Ligzdojošo putnu uzskaites”. Datus var nodot arī personīgi Aināram Auniņam vai Ievai Mārdegai, elektroniski jāsūta uz adresi: ieva@lob.lv.
Datus ievadot Dabasdati.lv, portāls pats ģenerēs Excel failu, kas automātiski tiek nosūtīts gan uzskaišu veicējam, gan programmas koordinatoriem. šajā gadījumā jāiesniedz tikai uzskaišu kartes.
J: Kāpēc vajadzīga pašnovērtējuma anketa? Vai no manām sniegtajām atbildēm tajā atkarīga mana līdzdalība uzskaitēs? Vai jūs neuzticaties manām putnu pazīšanas spējām?
A: Pašnovērtējuma anketu aizpilda reizi gadā (jo sugu pazīšana laika gaitā var mainīties – parasti uz labo pusi), un tā atspoguļo caurmēra situāciju attiecīgajā sezonā. Šī anketa nepieciešama, lai, veicot datu analīzi par konkrētām sugām, tajā neiekļautu tos maršrutus, kuros uzskaites veicējs ir norādījis, ka attiecīgo sugu nepazīst (bet toties pazīst citas sugas, kuru analīzē dati savukārt tiek izmantoti). Pašnovērtējuma anketu nevajag uztvert kā šaubas par novērotāja kvalitāti vai neuzticēšanos – tas palīdz datu analīzē un rezultātu interpretācijā. Dalība uzskaitēs nav atkarīga no anketā sniegtajām ziņām.
J: Vai transporta izdevumi tiks apmaksāti?
A: Tajos gados, kad šī programma saņem finansiālu atbalstu, uzskaišu dalībniekiem tiks atmaksāti transporta izdevumi. Šogad, 2020. gadā, transporta izdevumi dalībniekiem tiks atmaksāti, jo uzskaites finansē Dabas aizsardzības pārvalde. Katra mēneša čeki jāiesniedz LOB birojā ne vēlāk, kā līdz nākamā mēneša 5. datumam. Piemēram, maija čeki jānogādā LOB birojā līdz 5. jūnijam, neatkarīgi no tā, vai čeks ņemts 1. vai 30. maijā. Par nākamajiem gadiem programmas koordinatori savlaicīgi informēs uzskaišu dalībniekus, informācija būs pieejama arī LOB interneta lapā.
J: Vai iespējams aizņemties GPS uztvērēju uzskaišu maršrutu iezīmēšanai?
A: Jā. GPS uztvērēju uzskaišu var aizņemties uz dažām dienām maršrutu iezīmēšanai, iepriekš piesakoties pie programmas koordinatoriem un vienojoties par uztvērēja saņemšanas un atdošanas laikiem.
N.B! GPS uztvērēju skaits ir ierobežots.
J: Vai kopā ar anketām jāsūta arī kartes ar atzīmētajiem novērojumiem?
A: Jā. Kartes nepieciešamas gan tādēļ, lai ievadot datus datubāzē, pārbaudītu un precizētu neskaidros gadījumus, gan arī tādēļ, lai uzkrātu augstas precizitātes datus turpmākiem, specializētiem pētījumiem. Aizvadīto gadu pieredze rāda, ka reizēm, aizpildot anketas, uzskaišu veicēji aizmirst anketā ierakstīt kādu kartē esošu sugu vai vienkārši pārrakstās, ierakstot citu sugu.
J: Vai dati tiek aizpildīti ar roku?
A: Datu aizpildīšanu iespējams veikt gan ar roku, gan elektroniski. Jebkurā gadījumā putnu novērojumi posmu kartēs tiek atlikti uzskaites laikā, bet anketas tiek aizpildītas tūlīt pēc uzskaites.
Ja uzskaišu laikā putni tiek kartēti, atzīmējot tos uz posma karšu izdrukām, anketas iespējams iesniegt vai nu elektroniski (ieteicams!), aizpildot tās Excel versiju, vai papīra formātā. Kartes tiek iesniegtas papīra formātā, ja novērojumi lauka apstākļos tiek izdarīti uz posma karšu izdrukām.
Ja novērojumu kartēšanai uzskaišu laikā vēlaties izmantot savu plaukstdatoru vai tamlīdzīgu elektronisku ierīci ar iebūvētu GPS, par tās izmantošanas iespējām un sagatavošanu darbam konsultējieties ar programmas koordinatoriem. Šajā gadījumā anketas būs jāiesniedz elektroniski, aizpildot tās Excel versiju, bet par iesniedzamo kartējumu datu formātu vienosieties ar programmas koordinatoriem.
N.B.! Neizdariet nekādas izmaiņas elektroniskās anketas struktūrā! Aizpildiet tikai paredzētos datu laukus.
J: Vai rezultātus var iesniegt arī elektroniski?
A: Jā. Skatiet atbildi uz jautājumu “Vai dati tiek aizpildīti ar roku?”
J: Kāds ir datu iesūtīšanas termiņš?
A: Uzskaišu anketas un posmu kartes jāiesūta līdz attiecīgā gada jūnija beigām. Iespējams arī sūtīt datus pa daļām – tūlīt pēc katras uzskaites. Tas ļauj laicīgi uzsākt datu ievadīšanu datorā un ātrāk veikt datu apstrādi un analīzi. Tādējādi uzskaišu rezultāti ātrāk nonāks arī pie uzskaišu veicējiem.
J: Uz kādu adresi dati jāsūta?
A: Uzskaišu anketas un posmu kartes jāsūta uz LOB adresi: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, LV-1010, ar norādi “Ligzdojošo putnu uzskaites”. Datus var nodot arī personīgi Aināram Auniņam vai Ievai Mārdegai.
J: Kāpēc vajadzīga pašnovērtējuma anketa? Vai no manām sniegtajām atbildēm tajā atkarīga mana līdzdalība uzskaitēs? Vai jūs neuzticaties manām putnu pazīšanas spējām?
A: Pašnovērtējuma anketu aizpilda reizi gadā (jo sugu pazīšana laika gaitā var mainīties – parasti uz labo pusi), un tā atspoguļo caurmēra situāciju attiecīgajā sezonā. Šī anketa nepieciešama, lai, veicot datu analīzi par konkrētām sugām, tajā neiekļautu tos maršrutus, kuros uzskaites veicējs ir norādījis, ka attiecīgo sugu nepazīst (bet toties pazīst citas sugas, kuru analīzē dati savukārt tiek izmantoti). Pašnovērtējuma anketu nevajag uztvert kā šaubas par novērotāja kvalitāti vai neuzticēšanos – tas palīdz datu analīzē un rezultātu interpretācijā. Dalība uzskaitēs nav atkarīga no anketā sniegtajām ziņām.
J: Vai transporta izdevumi tiks apmaksāti?
A: Tajos gados, kad šī programma saņems finansiālu atbalstu, uzskaišu dalībniekiem tiks atmaksāti transporta izdevumi. Šogad, 2011. gadā, transporta izdevumi dalībniekiem tiks atmaksāti, jo palīdzību solījusi Zviedrijas Ornitoloģijas biedrība. Katra mēneša čeki jāiesniedz LOB birojā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5. datumam. Piemēram, maija čeki jānogādā LOB birojā līdz 5. jūnijam, neatkarīgi no tā vai čeks ņemts 1. vai 30. maijā. Par nākošajiem gadiem programmas koordinatori savlaicīgi informēs uzskaišu dalībniekus, informācija būs pieejama arī LOB interneta lapā.
J: Vai iespējams aizņemties GPS uztvērēju uzskaišu maršrutu iezīmēšanai?
A: Jā. GPS uztvērēju uzskaišu var aizņemties uz dažām dienām maršrutu iezīmēšanai, iepriekš piesakoties pie programmas koordinatoriem un vienojoties par uztvērēja saņemšanas un atdošanas laikiem.
N.B! GPS uztvērēju skaits ir ierobežots.

Programmas zinātniskais vadītājs: Ainārs Auniņš, e-pasts: dubults@lanet.lv 

Programmas koordinatore: Ieva Mārdega, e-pasts: ieva@lob.lv, tālr.: 29246443 

Atbalstītāji: Kopš 2014. gada Ligzdojošo putnu monitoringu atbalsta Dabas aizsardzības pārvalde. Zemkopības ministrija atbalstīja ligzdojošo putnu monitoringu 2012. un 2013. gadā, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (Valsts bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma) atbalstīja ligzdojošo putnu monitoringu 2006. gadā, Latvijas Vides aizsardzības fonds atbalstīja četru apmācības nometņu rīkošanu potenciālajiem uzskaišu dalībniekiem 2005. gadā un ligzdojošo putnu monitoringu 2008. un 2009. gadā.