Putnu aizsardzības interešu iekļaušana Lauku attīstības programmā 2007.–2013. gadam un Kopējās lauksaimniecības politikas pamatnostādnēs

Norises laiks: 01.04.2007. – 30.03.2008.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Sadarbības parneri: Lielbritānijas Karaliskā Putnu aizsardzības biedrība (RSPB/BirdLife UK), BirdLife International Briseles birojs,Latvijas Dabas fonds, Latvijas Entomoloģijas biedrība

Finansētājs: Lielbritānijas Karaliskā Putnu aizsardzības biedrība

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītāja: Lāsma Irša, tālr. 67221580, e-pasta adrese: lasma@lob.lv

 

Projekta mērķi:

 • Piedalīties Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam (LAP) un saistīto MK noteikumu tapšanā un izstrādāt ieteikumus, kas atbalstītu gan Natura 2000 teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanas finansēšanu no Eiropas Savienības fondiem, gan arī pārējo – īpaši aizsargājamajās teritorijās neiekļauto lauksaimniecības zemju un mežu – teritoriju apsaimniekošanu, saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas principiem;
 • Piedalīties Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) veidošanā, galvenokārt, sniedzot ieteikumus savstarpējās atbilstības nosacījumu izstrādē, KLP vidējā termiņa novērtēšanā un citās aktivitātēs saskaņā ar BirdLife International Lauksaimniecības darba grupas noteikto aktivitāšu plānu;
 • Paaugstināt lauksaimnieku un konsultantu zināšanas lauku bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumos, ņemot vērā LAP noteiktos nosacījumus;
 • Meklēt finansējumu arī turpmākai LOB darbībai lauku politikas jomā.

 

Galvenie uzdevumi:

 • Sekot līdzi LAP un saistīto MK noteikumu izstrādes gaitai, iepazīties ar LR Zemkopības ministrijas nostāju KLP jautājumos, iepazīties ar darba materiāliem;
 • Apkopot Latvijas Ornitoloģijas biedrības, Latvijas Dabas fonda un Latvijas Entomoloģijas biedrības dabas aizsardzības ekspertu kritiku un ieteikumus un nodot šo informāciju LAP izstrādātājiem, popularizēt šo viedokli plašākai sabiedrībai;
 • Piedalīties Zemkopības ministrijas veidotajās darba grupās un iesaistīto organizāciju sanāksmēs;
 • Sadarboties ar starptautiskās putnu aizsardzības organizāciju savienību BirdLife International un Lielbritānijas Karalisko putnu aizsardzības biedrību (RSPB) – informēt par situāciju Latvijā, iepazīties ar partneru pieredzi un rekomendācijām lauku attīstības jomā. Piedalīties BirdLife International Lauksaimniecības darba grupas sanāksmēs;
 • Organizēt mācību lekcijas par lauku bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu lauksaimniekiem un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konsultantiem, ņemot vērā LAP ietvertos nosacījumus.

 

Sagaidāmie rezultāti:

 • Latvijas Lauku attīstības plānā tiek iekļauti pasākumi un aktivitātes, kas veicina lauksaimniecības un meža zemju bioloģisko daudzveidību, it īpaši putnu un tiem nozīmīgo biotopu saglabāšanu;
 • no Lauku attīstības plāna budžeta tiek nodrošināta pienācīga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000 vietu) apsaimniekošana un aizsardzība atbilstoši ES normatīviem;
 • Lauku bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumos zinoši konsultanti un lauksaimnieki.