Medņu riestu telpiskā sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze un priekšlikumu izstrādāšana medņu riestu dzīvotņu apsaimniekošanai, balstoties uz riestu dzīvotņu analīzi

Projekta norises laiks: 15.05.2005.–01.12.2009.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: AS “Latvijas valsts meži”

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītājs: Helmuts Hofmanis, tālr.: 6444121, e-pasts:helmuts@lob.lv

 

Projekta pamatojums un mērķis

Mednim riesta laikā nepieciešamas skrajas, labi pārredzamas priežu mežu platības. Ir zināmi medņu riesti, kuri ir pārcēlušies vai pat izzuduši no riestam nepiemērotām mežaudzēm, kurās veiktās meliorācijas dēļ ir izveidojies biezs vienlaidus pamežs un dzīvā zemsedze. Lai noskaidrotu, kādi ir optimālie apstākļi medņu riestā un vai tos iespējams nodrošināt ar mežsaimniecisku iejaukšanos, nepieciešams izanalizēt medņu dzīvotnes gan šķietami ideālos, gan izzudušos un gandrīz izzudušos riestos, kur viens no galvenajiem pārmaiņu iemesliem ir dzīvotnes kvalitātes pasliktināšanās.

Mežu meliorācijas ietekme uz riesta dzīvotnes kvalitāti līdz šim nav analizēta. Pirmais iemesls šādu pētījumu trūkumam ir tas, ka valstīs, kurās medņi vēl ir sastopami, tie apdzīvo kalnu apvidus, kur meliorācijas problēmas vienkārši nav. Otrs iemesls ir tas, ka meliorācijas ilglaicīgais efekts sāk izpausties tikai tagad. Tā kā vēsturiski salīdzināmu datu nav, lai varētu noskaidrot meliorācijas ietekmi, savā starpā jāsalīdzina vēsturiskās attīstības ziņā dažādās stadijās esoši (piemēram, ar dažāda vecuma meliorāciju), līdzvērtīgi (līdzīgos augšanas apstākļos esoši) objekti.

Izmantojot projekta rezultātā iegūtās zināšanas, būtu iespējams izstrādāt pamatotus priekšlikumus riestu biotopu apsaimniekošanai un atjaunošanai, kas pēc projekta pieteicēju darba hipotēzes ļautu gan uzlabot riesta dzīvotņu stāvokli, gan iegūt ekonomisko labumu no riestu apsaimniekošanas.

 

Darba uzdevumi 2005. – 2009. gadam Izpildes termiņš
Precizēt un saskaņot ar pasūtītāju šī pētījuma metodiku trīs mēnešu laikā pēc līguma par zinātnisko pētījumu veikšanu uzsākšanas; 2005. gads
Pārbaudīt dabā medņu novērojumu datus par zināmajiem riestiem Talsu, Ventspils, Tukuma, Kuldīgas, Limbažu, Valmieras, Ludzas rajonos;
Noskaidrot „pārrāvumus” starp medņu populācijas daļām Latvijā un kritiskāk apdraudētās populācijas daļas;
Izvērtēt nepieciešamo aizsardzības pasākumu telpisko izvietojumu valstī un noteikt to svarīguma pakāpi;
Ievākt medņu riestu dzīvotnes raksturojošus datus (zemsedze, mežaudze, atmirusi koksne, mikroreljefs) par 5 medņu riestiem (200 parauglaukumi katrā riestā, Madonas un Talsu raj.);
Izvērtēt iegūtos datus un noteikt medņu izvietojuma likumsakarības riesta dzīvotnē; 2006. gads
Ievākt datus par riesta dzīvotnēm 5 objektos (Alūksnes, Valkas un Limbažu raj.);
Veikt medņu uzvedības (izvietojuma likumsakarību) novērojumus riesta laikā vismaz 15 pētāmajos objektos;
Apsekot dabā iepriekšējā pētījumā noskaidrotās varbūtējās riesta dzīvotnes (vismaz 10 objekti, pēc ekskrementu klātbūtnes ne-riesta sezonā); 2007. gads
Ievākt datus par riesta dzīvotnēm 5 objektos (Balvu, Gulbenes, Madonas un Ludzas raj.);
Veikt medņu uzvedības (izvietojuma likumsakarību) novērojumus riesta laikā vismaz 15 pētāmajos objektos (riestos);
Apsekot dabā iepriekšējos pētījumos noskaidrotās varbūtējās riestu dzīvotnes (vismaz 10 objekti, pēc ekskrementu klātbūtnes ne-riesta sezonā; 2008. gads
Ievākt datus par riesta dzīvotnēm 5 objektos (Jēkabpils, Aizkraukles, Cēsu un Ogres raj.);
Veikt medņu uzvedības (izvietojuma likumsakarību) novērojumus riesta laikā vismaz 15 pētāmajos objektos (riestos);
Ievākt datus par riesta dzīvotnēm 5 objektos (Rīgas, Ventspils, Kuldīgas raj.);
Veikt medņu uzvedības (izvietojuma likumsakarību) novērojumus riesta laikā vismaz 15 pētāmajos objektos (riestos);
Izstrādāt rekomendācijas riestu apsaimniekošanai saskaņā ar pētījuma rezultātiem. 2009. gads

 

Sagaidāmie rezultāti

1. Iegūti vispusīgi medņu riestu dzīvotnes raksturojoši dati – mežaudzes telpiskā un vecuma struktūra, zemsedzes sastāvs un reljefs.

2. Apkopota un izanalizēta medņu uzturēšanas vietu izvēle riestu dzīvotnēs.

3. Noskaidroti medņu dzīvotņu kvalitāti noteicošie faktori gan kvalitatīvi (klātbūtne vai trūkums), gan kvantitatīvi (kāda faktora daudzums un kritiskais slieksnis). Baltoties uz tiem, ir iespējams veikt jebkura riesta „kvalitātes” novērtējumu.

4. Iespējams izstrādāt pamatotas rekomendācijas riestu dzīvotņu kopšanai, kur tas nepieciešams, lai tās uzturētu optimālā, riestošanai piemērotā stāvoklī.

5. Noskaidroti pārrāvumi starp populācijas daļām, kritiskāk apdraudētas populācijas daļas, veicamo aizsardzības pasākumu telpiskais izvietojums valstī un nepieciešamības pakāpe.

6. Iegūtas satelītainas ar mednim piemēroto biotopu izvietojumu visā valstī.