Dvietes palienes dabas parka apsaimniekošana un atjaunošana

Projekta norises laiks: 19.04.2007.–29.02.2008.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Nīderlandes Karaliskā Putnu aizsardzības biedrība (Vogelbescherming Netherlands)

Sadarbības partneri: Arc fonds, biedrība “Dvietes senlejas pašvaldību apvienība”

Projekta norises vieta: Dviete (Daugavpils rajons)

Projekta vadītājs: Edmunds Račinskis, tālr.: 7799055, e-pasts: edmunds@lob.lv

 

Dabas parks “Dvietes paliene” dibināts 2004. gadā. Tā ir viena no lielākajām un labāk saglabātajām dabisko upju palieņu teritorijām Latvijā un Eiropā, kā arī viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām mūsu valstī, nozīmīga kā caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī un īpaši aizsargājamu putnu sugu – ormanīša, griezes un ķikuta – ligzdošanas vieta. 2005. gadā LOB šai teritorijai izstrādāja dabas aizsardzības plānu, kura mērķis ir saglabāt šīs teritorijas unikālās dabas vērtības, vienlaicīgi domājot par dabai draudzīga tūrisma attīstību. Šī projekta ietvaros tiek īstenotas vairākas no dabas aizsardzības plānā paredzētajām darbībām.

 

Projekta ietvaros plānots:

  1. Veikt sagatavošanās darbus Dvietes upes līkumu atjaunošanai. Lai gan Dvietes paliene regulāri pārplūst, upi un tās pietekas spēcīgi ietekmējusi 1930. gados veiktā meliorācija, kuras ietvaros veikta tecējumu iztaisnošana. Tā rezultātā palu ūdeņi noskrien ātrāk, upē ir zems ūdens līmenis un pļavas (it īpaši kanālu malās) aizaug ar kokiem un krūmiem. Projekta ietvaros plānots izstrādāt pirmo uzmetumu upes tecējuma atjaunošanai, iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, aprēķināt darbu izmaksas un apzināt iespējamos finansētājus.
  2. Noganīšana, lai atjaunotu palieņu pļavas. 2006. gada maijā ar Nīderlandes Arc fonda palīdzību Dvietes palieņu pļavās tika izveidota iežogota teritorija un izlaisti savvaļas lopi – Highlander šķirnes govis un Konik Polski šķirnes zirgi. Šobrīd plānota iežogotās teritorijas paplašināšana, lai tiktu noganītas lielākas pļavu platības.
  3. Apmeklētāju infrastruktūras izveidošana. Pēc savvaļas govju un zirgu izlaišanas Dvietes palienes pļavās strauji pieaudzis šī steritorijas apmeklētāju skaits (2006. g. teritoriju apmeklēja ap 1000 tūristu). Šobrīd teritorijā nav infrastruktūras apmeklētāju uzņemšanai. Projekta ietvaros tiks izveidots apmeklētāju centrs ar pamata iekārtojumu un informāciju un izvietotas informācijas zīmes.
  4. Projekta ietvaros tiks veikta arī tūrisma infrastruktūras plānošana, prioritāro putnu sugu populāciju monitorings un dabas parka robežu pārskatīšana (izvērtējot iespēju dabas parka teritorijā iekļaut vēl 10 pļavas 580 ha platībā).