Sugas aizsardzības plāns pūcēm

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Sugas aizsardzības plāns putnu sugu grupai “Pūces”

PROJEKTA NORISES LAIKS:
2016. gada 15. decembris-2019. gada 31. decembris
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS:
Dabas aizsardzības pārvalde
PROJEKTA NORISES VIETA:
Latvija
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Andris Avotiņš, e-pasts: avotins.puces@gmail.com

PROJEKTA MĒRĶIS:
Sugas aizsardzības plāns ir izstrādāts apkopojot nozīmīgāko pašlaik pieejamo informāciju par katru no sugām, tā ietvaros padziļināti analizēta sugu ekoloģiskā niša, izvirzītas aizsardzībai prioritārās teritorijas un rekomendēta dabas inventarizāciju gaita. Šīs lietas īstenotas, lai identificētu nozīmīgākos populācijas ietekmējošos faktorus un noteiktu turpmākās rīcības un to norisi, lai nodrošinātu sugu populācijām labvēlīgu aizsardzības statusu un to efektīvi uzraudzītu.

VAIRĀK PAR PROJEKTU:

Sugas aizsardzības plānā ir apkopota aizsardzības un apsaimniekošanas konstekstā nozīmīgākā informācija par sešu Latvjā regulāri ligzdojošu pūču sugu: apodziņa Glaucidium passerinum, bikšainā apoga Aegolius funereus, meža pūces Strix aluco, urālpūces Strix uralensis, ausainās pūces Asio otus un ūpja Bubo bubo, ekoloģiju. Galvenokārt izmantoti visā Eiropā veiktu pētījumu rezultāti no zinātniskajām publikācijām, tie papildināti ar nepublicētiem Latvijā veiktiem pētījumiem.
Atšķirībā no citiem līdz šim izstrādātajiem sugu aizsardzības plāniem, šajā ir ietverta dabā kalibrēta ekoloģiskās nišas analīze, kuras ietvaros katrai sugai skaidroti tās sastopamību noteicošie faktori un rezultāts ir piesaistīts ģeogrāfiskajai telpai, skaidrota sugu konstatēšanas iespējamība un izstrādāta metodika uzskaišu veikšanai. Pamatojoties uz ekoloģiskās nišas analīzes rezultātiem, izdalītas sugu aizsardzībai prioritārās vietas, sniedzot ieteikumus to apsaimniekošanas un izmantošanas plānošanai. Balstoties uz apjomīgos lauka darbos ekoloģiskās nišas analīzes rezultāta kalibrēšanai iegūto informāciju par sugu sastopamību, aprēķināti to populāciju lielumi. Apkopojot visu pieejamo informāciju no brīvprātīgajiem pūču izpētes entuziastiem un valsts monitoringa programmām, sagatavoti populāciju pārmaiņu rādītāji (četrām sugām kopš 1990. un vienai kopš 2004. gada). Izmantojot populāciju pārmaiņu rādītājus un aprēķinātos populāciju lielumus, izvērtēts sugu apdraudējuma līmenis pēc starptautiski atzītajiem IUCN kritērijiem un definēti populācijas vēlamie parametri. Papildus tam, rekomendētas veicamās darbības šo parametru sasniegšanai un nepieciešamie pētījumi to pārskatei.
Augstāk minētā un cita informācija apkopota sugu nodaļās. Pirms tām sniegts ieskats pūcēm nozīmīgāko barības objektu – sīko zīdītāju – sastopamībā Latvijā, klimata pārmaiņu sagaidāmajās ietekmēs un apjomīgs pārskats par pūcēm nozīmīgākajiem trūkumiem īpaši aizsargājamajās teritorijās Latvijā.
Daļa dokumenta pielikumu (ģeoreferencētas biotopu piemērotības kartes) ir ierobežotas pieejamības informācija. To publiskošana var kaitēt sugu aizsardzībai. Tomēr visa informācija zemākā izšķirtspēja ir pieejama grafiskai izvērtēšanai attēlu un tabulu veidā dokumentā un tā pielikumos.