Ilgtspējīgas medības

Par programmu

Programma uzsākta 2009. gadā pēc LOB nostājas medību jautājumā apstiprināšanas. Programmas mērķis ir nodrošināt, ka medības ir ilgtspējīgas un neapdraud Latvijas savvaļas putnu populācijas. Šī mērķa sasniegšanai LOB veicina dialogu starp medniekiem, medības regulējošām institūcijām un putnu aizsardzības interešu pārstāvjiem.

Dabas, tajā skaitā putnu, aizsardzība ir gan ornitologu, gan mednieku interesēs, un to apstiprina jau 2004. gada 12. oktobrī noslēgtais līgums starp BirdLife International un Eiropas Savienības Medību un dabas aizsardzības asociāciju federāciju (FACE). LOB, būdama BirdLife International pārstāve Latvijā, apņemas rīkoties atbilstoši šim līgumam.

Galvenie punkti LOB nostājā:

1. Ilgtspējīgas medības nav pretrunā ar dabas aizsardzības interesēm, bet, lai medības būtu ilgtspējīgas:

  • jāizvērtē medību ietekme uz putnu populācijām;
  • jāizvērtē medību radītā traucējuma ietekme;
  • nepieciešams valsts līmeņa plāns medību liegumu izvietojumam;
  • medības Natura 2000 teritorijās nedrīkst būt pretrunā teritoriju izveidošanas mērķim;
  • nelabvēlīgā aizsardzības stāvoklī esošu sugu medības pieļaujamas tikai tad, ja tās notiek vienlaikus ar sugu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumiem, kas palīdz sugai atgriezties labvēlīgā aizsardzības stāvoklī.

2. Nepieciešams izskaust svinu saturošas munīcijas izmantošanu medībās.

3. LOB ir gatava sadarboties ar Latvijas medniekiem un tos pārstāvošajām organizācijām.

Pilnu nostājas dokumenta tekstu var izlasīt šeit.


Programmas koordinators: Viesturs Ķerus, e-pasts: viesturs@lob.lv; tālr.: 29459742, 67221580

Programmas darba grupa: Dr. Uģis Bergmanis, Dr. Oskars Keišs, Dr. Viesturs Ķerus, Jānis Ķuze, Andris Stīpnieks

Sadarbības partneri:

Žurnāls “Medības. Makšķerēšana. Daba”