Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste

Projekta norises laiks:

2020.–2023. gads

Izpildītājs:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Projekta norises vieta:

Latvija

Projekta vadītājs:

Viesturs Ķerus, e-pasts: viesturs@lob.lv, mob. tālr. 29459742

Projekta mērķis:

Nodrošināt LOB un plašākas sabiedrības līdzdalību stratēģiski svarīgajos lēmumos attiecībā uz dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Mērķa īstenošanai:
1. LOB tiks pārstāvēta konsultatīvajās padomēs un darba grupās, kas attiecas uz LOB stratēģijas aptvertajām jomām – sugu un biotopu aizsardzību, dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
2. Tiks veikts politikas plānošanas dokumentu (vismaz 2) izvērtējums un par to informēta sabiedrība.
3. Sagatavoti 40 video stāsti par LOB biedru pieredzi pilsoniskajās aktivitātēs un dabai draudzīgā rīcībā.
4. Sabiedrība aicināta iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos un pilsoniskajās aktivitātēs, piedaloties vismaz 5 sabiedriskajās apspriešanās, pievēršot uzmanību normatīvo aktu izpildei un vēršoties pie savas pašvaldības savvaļas dzīvnieku ārstēšanas un rehabilitācijas sistēmas sakārtošanai.
5. Skaidrots darbs par LOB līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos ar regulāru informāciju sociālajos medijos un plašsaziņas līdzekļos.
6. Īstenota sadarbība ar citām interešu grupām kopējo interešu pārstāvībā, vienojoties par kopīgu nostāju ar citām aktīvākajām dabas aizsardzības organizācijām un meklējot iespējas sadarbībai un kopīga viedokļa paušanai arī ar lauksaimnieku, meža īpašnieku un mednieku organizācijām.
7. Sniegti atzinumi par organizācijas darbības jomām atbilstošajiem normatīvo aktu projektiem, rīkojoties pēc situācijas un vajadzības.