Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

LOB īstenotie projekti 2014. gadā 

 

Sugu izpēte un aizsardzība

Eiropas ligzdojošo putnu atlants

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Sugas aizsardzības plāna aktualizēšana melnajam stārķim (Ciconia nigra)

 

Teritoriju izpēte un aizsardzība

Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene

LIFE+ projekts PUTNI ĀDAŽOS "Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā "Ādaži""

Dzīvotņu aizsardzības nodrošināšana Rāznas nacionālajā parkā ligzdojošajām īpaši aizsargājamajām putnu sugām

 

Biotopi un nozares

MARMONI

 

Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana

LOB populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana 2014. gadā

Sabiedrības iesaistīšana 7. Starptautiskā baltā stārķa ligzdu uzskaitē Latvijā

Sabiedrības informēšana par putnu sugām un to dzīvesvietām Randu pļavās

HiNT putnu noteikšanas lauka kursi

Vietēja līmeņa vides izglītības un sabiedrības līdzdalības pasākumu īstenošana putnu aizsardzības nodrošināšanai Salaspilī

Bērnu un jauniešu nometne "Gribu būt ornitologs!"

Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā

Erickiņu/dzegužu būru izvietošana Jūrmalā

Rudens putnu vērošanas dienas 2014

Materiālu izstrāde par putniem valsts nozīmes vides izglītības centriem

 

Projekti 2013. gadā

Projekti 2012. gadā

Projekti 2010. gadā

Projekti 2009. gadā

Projekti 2008. gadā

Projekti 2007. gadā

Projekti 2006. gadā