Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

LOB īstenotie projekti 2008. gadā 

 

Sugu izpēte un aizsardzība

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Medņu riestu telpiskā sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze un priekšlikumu izstrādāšana medņu riestu dzīvotņu apsaimniekošanai, balstoties uz riestu dzīvotņu analīzi

Melno stārķu ligzdošanas sekmju monitoringa metodikas pilnveidošana un saimnieciskās darbības ietekmes novērtējums VAS “Latvijas valsts meži”

 

Teritoriju izpēte un aizsardzība

Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā

Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai

Aizsargājamās jūras teritorijas Austrumbaltijā

Dvietes palienes dabas parka apsaimniekošana un atjaunošana

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 monitorings sadaļā "Putni"

 

Biotopu aizsardzība

Putnu aizsardzības interešu iekļaušana Lauku attīstības programmā 2007. – 2013. gadam un Kopējās lauksaimniecības politikas pamatnostādnēs

 

Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana

Žurnāla "Putni dabā" izdošana

Putnu vērošanas torņa izbūve Ķemeru nacionālajā parkā

Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu dalībnieku apmācības semināri

 

Projekti 2007. gadā

Projekti 2006. gadā