Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

LOB īstenotie projekti 2007. gadā 

 

Sugu izpēte un aizsardzība

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Valsts bioloģiskās daudzveidības monitoringa sadaļa “Putnu monitorings”

Medņu riestu telpiskā sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze un priekšlikumu izstrādāšana medņu riestu dzīvotņu apsaimniekošanai, balstoties uz riestu dzīvotņu analīzi

Melno stārķu ligzdošanas sekmju monitoringa metodikas pilnveidošana un saimnieciskās darbības ietekmes novērtējums VAS “Latvijas valsts meži”

 

Dzīvnieku aizsardzība

Savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas iespēju izvērtējums

 

Teritoriju izpēte un aizsardzība

Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Dziļezers un Riebezers”

Aizsargājamās jūras teritorijas Austrumbaltijā

Dvietes palienes dabas parka apsaimniekošana un atjaunošana

 

Biotopu aizsardzība

Putnu aizsardzības interešu iekļaušana Latvijas Lauku attīstības plānā 2007. - 2013. gadam

 

Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana

Putnu vērošanas dienas 2007

Sabiedrības iesaistīšana putnu izpētē un aizsardzībā

 

Projekti 2006. gadā