Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

LOB īstenotie projekti 2006. gadā

 

Sugu izpēte un aizsardzība

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Valsts bioloģiskās daudzveidības monitoringa sadaļa “Putnu monitorings”

Vienotas gājputnu pavasara atgriešanās fenoloģijas datu bāzes izveidošana

Īpaši aizsargājamo putnu sugu izpēte un aizsardzība Ādažu poligonā

Lauku piekūnu izpēte

Nezināmo medņu riestu meklēšana un pārbaude

Vistveidīgo putnu maršrutu uzskaišu metodes ieviešana Latvijā

Medņu riestu telpiskā sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze un priekšlikumu izstrādāšana medņu riestu dzīvotņu apsaimniekošanai, balstoties uz riestu dzīvotņu analīzi

Melno stārķu ligzdošanas sekmju monitoringa metodikas pilnveidošana un saimnieciskās darbības ietekmes novērtējums VAS “Latvijas valsts meži”

Jūras piekrastes putnu monitorings

 

Teritoriju izpēte un aizsardzība

Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai

Dokumentu sagatavošana vienotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Lubāna mitrājs” izveidošanai

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Durbes ezera pļavas”

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Svētes paliene”

Aizsargājamās jūras teritorijas Austrumbaltijā

 

Biotopu aizsardzība

Putnu aizsardzības interešu iekļaušana Latvijas Lauku attīstības plānā 2007. - 2013. gadam

 

Izglītība

LOB populārzinātniskā žurnāla “Putni dabā” izdošana

Putnu dienas Latvijā 2006

Putniem nozīmīgo vietu atpazīstamības veidošana

Torņu cīņas 2006

Brošūras “Putnu būrīši” izdošana

Bukleta “Lauku piekūns – 2006. gada putns” izdošana