Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Ligzdojošo putnu monitorings
 

Par programmu

Latvijas Ligzdojošo putnu monitorings uzsākts 2005. gadā, ar mērķi iegūt informāciju par Latvijā ligzdojošo putnu populācijas lielumiem un to izmaiņām. Monitoringa programmas ietvaros ik gadus tiek organizētas ligzdojošo putnu uzskaites pastāvīgos maršrutos un veikta putnu uzskaitēs iegūto datu apstrāde un analīze.

Kādēļ šis monitorings ir vajadzīgs? Kādēļ ir svarīgi katru gadu skaitīt putnus vienos un tajos pašos maršrutos? Mēs dzīvojam informācijas laikmetā, kad jebkuru darbību pamatošanai (vai, gluži otrādi, nepieļaušanai) ir nepieciešama kvalitatīva, statistiski ticama informācija. Uzsāktais putnu monitorings šādu informāciju dos par daudzām Latvijā sastopamajām sugām! Šie dati kalpos par pamatu dabas aizsardzības pasākumu nepieciešamības pamatošanai un plānošanai. Latvijas Ornitoloģijas biedrība un citas dabas aizsardzības organizācijas regulāri saskaras ar situācijām, kad trūkst precīzu, skaitlisku datu, kuru izcelsme neļautu oponentiem tos dēvēt par “subjektīviem” vai “dažu ieinteresētu personu viedokli”. Kvalitatīva monitoringa datus dabas nedraugi noraidīt nevarēs!

Lai dati būtu precīzi, putnu uzskaitēm jānotiek iespējami lielākā skaitā parauglaukumu : jo lielāks parauglaukumu skaits, jo dati precīzāki. Lai izvairītos no datu tendenciozitātes, uzskaitēs jābūt pārstāvētiem visiem Latvijas reģioniem. Tādēļ visi, kas pazīst putnus tiek aicināti iesaistīties ligzdojošo putnu uzskaitēs! Tā jūs dosiet nozīmīgu ieguldījumu savvaļas putnu aizsardzībā Latvijā.

Sarkanrīklīte. Foto: Ainārs Auniņš

Monitoringa uzskaišu veikšanai tika izveidots parauglaukumu tīkls. Lai nodrošinātu vienmērīgu to izvietojumu visā valsts teritorijā, parauglaukumi pašreiz izvietoti pa diviem katrā 25 x 25 km karšu lapā. Tie atrodas „atlanta kvadrātos”, kuru kods beidzās ar „22” vai „44” (piemēram, 4311-22 vai 4222-44). Katrā šādā kvadrātā ir izvietots 4 km garš maršruts, kurš sastāv no diviem paralēliem 2 km gariem transektiem kilometra attālumā viens no otra. Katrs maršruts ir sadalīts 8 posmos, katrs posms ir 500 m garš.

Putnu uzskaites notiek 4 reizes sezonā: marta beigās, aprīļa beigās, maija vidū un jūnija pirmajā pusē, skaitot putnus trijās uzskaišu joslās: līdz 25 m no maršruta, 25 līdz 100 m no maršruta un tālāk par 100 m no maršruta.

Detalizētu putnu uzskaišu veikšanas metodiku varat lejupielādēt šeit.