Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

LOB notikumu kalendārs
 

Ziemojošo ūdensputnu uzskaite 2006


Rezultāti

2006. gada 14./15. janvārī veikta ūdensputnu uzskaite 42 maršrutos jūrmalā un saņemtas ziņas par 170 vietām iekšzemē (1. attēls). Pavisam uzskaitīti 56408 putni no 35 sugām.

Uzskaites dienās novērotas 657 gārgales (2. attēls). Lielākā daļa no līdz sugai noteiktajām ir brūnkakla gārgales, 13 noteiktas kā melnkakla gārgales. Parasti gārgaļu koncentrācijas sastopamas Užavas grīvas rajonā, pie Jūrkalnes un Ovišiem. Pretēji gaidītajam, 2006. gada centrālajos datumos šajās vietās gārgaļu skaits bija neliels. Lielākais skaits - 11 brūnkakla gārgales un 411 līdz sugai nenoteikti putni tika sastapti Akmeņraga tuvumā.

Mazais dūkuris uzskaites centrālajos datumos novērots 3 vietās - Liepājas ezerā (1), Dubnā pie Luknas ezera (1) un Mūsā Bauskā (11 putni). Bauskā 5-10 mazie dūkuri ziemo katru gadu.

Cekuldūkuris (3. attēls) Pavisam saskaitīti 170 putni 13 novērojumu vietās. Lielākais skaits reģistrēts piekrastes maršrutos (Pape-Jūrmalciems, Pape-Nida un Jaunupe-Oviši), kas ir parasta parādība. Daudz retāk cekuldūkuri ziemā sastopami iekšzemē. Uzskaites dienās cekuldūkuri iekšzemē novēroti 2 vietās - Buļlupē un Ventā Briežu krācēs.

Jūraskrauklis (4. attēls). Pavisam novēroti 129 putni, no tiem 85 Liepājas ostā. Tas ir lielākais janvāra uzskaitēs līdz šim reģistrētais kopskaits - 120 jūraskraukļi tika uzskaitīti 2001. gadā, kad ziema bija ļoti silta.

Zivju gārnis. Novērots 61 putns 15 vietās (5. attēls). Skaits ir tuvs 2005. gadā novērotajam. Lielākā grupa - 25 īpatņi, uzturējās Liepājas ezerā.

Rīgā novērotas ziemojam 2 baltpieres zosis (pieaudzis putns Uzvaras parkā, jaunais putns apstādījumos pie Operas), 1 sējas zoss (A. fabalis rossicus vecais putns Dārziņu attekā) un 1 baltvaigu zoss (Ķīšezera līcis pie TEC).

Kaltenes apkārtņē novētota 1 jūrmalas dižpīle, kas pie mums ir samērā reta ziemotāja.

Pavisam saskaitīti 2101 paugurknābja gulbis (6. attēls) un 3 līdz sugai nenoteikti gulbji. Liepājas ezerā novēroti tikai 1800 putni (ezers jau ap 95% aizsalis). Vairāk par 10 putniem vēl novērots vienīgi ziemošanas vietā Dārziņu-Doles rajonā, Engures ezerā, un Bērzciema-Ragaciema piekrastē. Ziemeļu gulbji (pavisam novēroti 15 putni) novēroti tikai 2 vietās - Dārziņu-Doles rajonā un Ventā Raņķu pagastā (7. attēls).

Meža pīle (8. attēls) sastopama visā Latvijas teritorijā. Vairāk kā 100 putnu vienuviet parasti novērojami apdzīvotās vietās, kur tās piebaro vai ir ievērojams siltu notekūdeņu piesārņojums Tā Rīgā kanālā saskaitītas 928, Mārupītē 884, Daugavpilī 518, Saldū 324 meža pīles. Tomēr lielākā pīļu barotava šoziem bijusi Liepājas ostā, kur graudu termināla tuvumā uzturējās 1970 meža pīles.

No citām peldpīļu sugām ziņoti krīklis (1 tēviņš Ogrē, 1 tēviņš Rīgā Sarkandaugavā, 2 mātītes Šlokenbekā) un baltvēderi (2 veci tēviņi Dārziņos).

No Aythya ģints nirpīlēm vislielākā skaitā novērotas cekulpīles un no tām vairums - Liepājas ostā (9. attēls). Visi 7 novērotie brūnkakļi sastapti Liepājas rajonā (5 Liepājas ostā un 2 Kazdangā). No sastaptajām ķerrām 1 mātīte novērota iekšzemē (Dārziņi), pārējās - mazās grupiņās Liepājas ostā un piekrastē (10. attēls).

Mazās gauras tik lielā skaitā ziemas uzskaišu centrālajos datumos nav novērotas pēdējos 16 gadus. Kopš 90-to gadu sākuma to kopskaits nebija pārsniedzis 100 īpatņu. Vislielākā grupa (130 putnu) uzturējās Liepājas ezerā (11. attēls).

Garknābja gaura nelielā skaitā sastapta tikai piekrastē, gan Rīgas līcī, gan Kurzemes jūrmalā (12. attēls).

Lielās gauras novērotas daudzviet piekrastē un iekšzemē. Tomēr daudzas iekšzemes ziemošanas vietas acīmredzot jau bija aizsalušas - lielās gauras lielākā skaitā novērotas piekrastes posmā Nida-Liepāja. Iekšzemē lielākā (starptautiski nozīmīga) koncentrācija (vairāk kā 3000 putnu) novērota pie Rīgas HES (13. attēls).

Gaigalu izplatība līdzīga kā lielajai gaurai, tikai tai vairāk vidēji lielu baru Rīgas līča piekrastē (14. attēls). Lielākie gaigalu bari sastapti Jūrmalciema-Papes rajonā (1244 putni) un Liepājas ostā (751 putni).

Kākauļi sastapti nelielā skaitā visā piekrastē. Kākauļu galvenās ziemošanas vietas atrodas ārpus krastā stāvoša novērotāja redzamības robežas un to skaita monitoringam nepieciešamas uzskaites no kuģa. Lielākais no krasta redzētais skaits bijis posmā Jaunupe-Oviši - 940 putni.

Arī Melanitta ģints pīles pie mums parasti uzturas ārpus piekrastes joslas un pilnīgai to skaita novērtēšanai nepieciešamas citas uzskaites metodes. Uzskaites centrālajos datumos visvairāk tumšpīļu bijis Irbes šaurumā (no līdz sugām noteiktajām vairums tumšās pīles) un Rīgas līča rietumu daļā (no līdz sugai noteiktajām vairums melnās pīles) (15. attēls). Dienvidos no Ventspils tumšpīles sastaptas retāk, tās izdevies noteikt līdz sugai un tās bijušas pārsvarā melnās pīles.

Liepājas ostā novērota viena veca Stellera pūkpīles mātīte. Diemžēl šīs aizsargājamās sugas skaits Baltijas jūrā arvien samazinās un ziemotāju skaita palielināšanās mūsu ūdeņos nav gaidāma.

Novēroti 33 jūrasērgļi, lielākā daļa no tiem jūras piekrastē (16. attēls). Parasti maršrutā novēroti 1-2 ērgļi. Lielākās grupas redzētas Liepājas ezerā, Irbes šaurumā un kādā kautuves izgāztuvē iekšzemē.

Novēroti 134 lauči , no kuriem 69 uzturējās Liepājas ostā (17. attēls). Rīgā Sarkandaugavā novērota 1 ūdensvistiņa.

Jau otro gadu lietojot jaunā parauga anketas, saņemts tikai viens ziņojums, kurā kaijas nav reģistrētas. Pavisam uzskaites datumos reģistrētas 5 sugu kaijas.

Vislielākajā skaitā pie mums ziemo sudrabkaija. Lielākie bari (pat līdz 3000 putnu) novēroti Daugavā pie Katlakalna un Ķengaraga. Tālākais punkts iekšzemē sudrabkaijai šoziem bijis Aizkraukles HES (18. attēls).

Otra parastākā kaiju suga ziemā - kajaks ir ar līdzīgu izplatību, bet daudz mazāku skaitu (19. attēls). Lielākajos novērotajos baros Rojas un Mērsraga ostās bija 300-350 putnu.

Parasti, bet vēl mazākā skaitā sastopami ziemotāji ir melnspārnu kaija (20. attēls) un lielais ķīris (21. attēls). Zvejniekciema apkārtnē novērota arī viena pieaugusi reņģu kaija.

Putniem bagātākās (vairāk kā 3000 putnu maršrutā) bijušas vietas Daugava pie Ķengaraga, Liepājas osta un jūrmalas maršruti uz dienvidiem no Liepājas. Vairumā šo vietu novērotas lielās gauras starptautiski nozīmīgā skaitā (>2500 putnu, 1% kritērijs).

Uzskaitē piedalījās:

Uldis Auga, Andris Avotiņš, Valdis Ādamsons, Viesturs Bahs, Alda Bāliņa, Dina Barinska, Mareks Bašens, Juris Bergmanis, Arnis Bērziņš, Aļģirds Bolšteins, Mārtiņš Briedis, Agris Celmiņš, Aija Ceriņa, Raimonds Cibuļskis, Alberts Čeirāns, Dāvis Drazdovskis, Edgars Dzenis, Inga Freiberga, Aldis Freibergs, Viesturs Freimanis, Kaspars Funts, Jānis Gorobecs, Jānis Granāts, Gaidis Grandāns, Guntis Grandāns, Guntis Graubics, Anatolijs Grigorjevs, Didzis Grundulis, Elīna Gulbe, Helmuts Hofmanis, Māra Janaus, Zigrīda Jansone, Māris Jaunzemis, Laura Jukāme, Aigars Kalvāns, Māra Kazubierne, Egils Kazubiernis, Juris Kazubiernis, Oskars Keišs, Mareks Kilups, Mareks Kilups, Andris Klepers, Marita Krūze, Aleksejs Kuročkins, Jevgēnija Kuzņecova, Aivars Ķemlers, Viesturs Ķerus, Jānis Ķuze, Edgars Lediņš, Aleksandrs Lielbārdis, Andis Liepa, Varis Liepa, Andris Liepiņš, Anna Liepiņa, Juris Lipsbergs, Jānis Ločmelis, Juris Ločmelis, Antons Lubāns, Ervīns Lukševics, Ainārs Mankus, Ieva Mārdega, Ruslans Matrozis, Aivars Mednis, Aivars Meinards, Voldemārs Melderis, Kārlis Millers, Armands Misa, Dagnis Mukāns, Laila Nartiša, Ivars Oiguss, Ilze Opermane, Otars Opermanis, Aivars Ornicāns, Ivars Ozoliņš, Evija Paegle, Evija Palāce, Andris Pauls, Aigars Pērkons, Gunārs Pētersons, Mārtiņš Platacis, Ainis Platais, Edmunds Račinskis, Ģirts Razma, Jānis Reihmanis, Ritvars Rekmanis, Ilmārs Resnis, Uldis Rēvalds, Floriāns Savičs, Gunārs Sergijevskis, Vilnis Skuja, Jānis Slišāns, Andris Soms, Inta Soma, Antons Stalidzāns, Roalds Staliņš, Andrejs Stilve, Antra Stīpniece, Jānis Stomers, Ģirts Strazdiņš, Mareks Strazdiņš, Jānis Suveizda, Vita Šalavejus, Irisa Šmite, Mārcis Tīrums, Aivis Tjagunovičs, Gunārs Upenieks, Skaidrīte Urbāne, Andris Vaiders, Baiba Valkaša, Māra Vanaga, Irvalds Veldre, Vēsma Vijupe, Jānis Vīksne, Indra Vilciņa, Maija Vilks, Viesturs Vintulis, Arnis Zacmanis, Aija Zāgmane, Ieviņa Zakrepska, Normunds Zeidaks, Oskars Zvirgzdiņš. Uldis Auga, Andris Avotiņš, Valdis Ādamsons, Viesturs Bahs, Alda Bāliņa, Dina Barinska, Mareks Bašens, Juris Bergmanis, Arnis Bērziņš, Aļģirds Bolšteins, Mārtiņš Briedis, Agris Celmiņš, Aija Ceriņa, Raimonds Cibuļskis, Alberts Čeirāns, Dāvis Drazdovskis, Edgars Dzenis, Inga Freiberga, Aldis Freibergs, Viesturs Freimanis, Kaspars Funts, Jānis Gorobecs, Jānis Granāts, Gaidis Grandāns, Guntis Grandāns, Guntis Graubics, Anatolijs Grigorjevs, Didzis Grundulis, Elīna Gulbe, Helmuts Hofmanis, Māra Janaus, Zigrīda Jansone, Māris Jaunzemis, Laura Jukāme, Aigars Kalvāns, Māra Kazubierne, Egils Kazubiernis, Juris Kazubiernis, Oskars Keišs, Mareks Kilups, Mareks Kilups, Andris Klepers, Marita Krūze, Aleksejs Kuročkins, Jevgēnija Kuzņecova, Aivars Ķemlers, Viesturs Ķerus, Jānis Ķuze, Edgars Lediņš, Aleksandrs Lielbārdis, Andis Liepa, Varis Liepa, Andris Liepiņš, Anna Liepiņa, Juris Lipsbergs, Jānis Ločmelis, Juris Ločmelis, Antons Lubāns, Ervīns Lukševics, Ainārs Mankus, Ieva Mārdega, Ruslans Matrozis, Aivars Mednis, Aivars Meinards, Voldemārs Melderis, Kārlis Millers, Armands Misa, Dagnis Mukāns, Laila Nartiša, Ivars Oiguss, Ilze Opermane, Otars Opermanis, Aivars Ornicāns, Ivars Ozoliņš, Evija Paegle, Evija Palāce, Andris Pauls, Aigars Pērkons, Gunārs Pētersons, Mārtiņš Platacis, Ainis Platais, Edmunds Račinskis, Ģirts Razma, Jānis Reihmanis, Ritvars Rekmanis, Ilmārs Resnis, Uldis Rēvalds, Floriāns Savičs, Gunārs Sergijevskis, Vilnis Skuja, Jānis Slišāns, Andris Soms, Inta Soma, Antons Stalidzāns, Roalds Staliņš, Andrejs Stilve, Antra Stīpniece, Jānis Stomers, Ģirts Strazdiņš, Mareks Strazdiņš, Jānis Suveizda, Vita Šalavejus, Irisa Šmite, Mārcis Tīrums, Aivis Tjagunovičs, Gunārs Upenieks, Skaidrīte Urbāne, Andris Vaiders, Baiba Valkaša, Māra Vanaga, Irvalds Veldre, Vēsma Vijupe, Jānis Vīksne, Indra Vilciņa, Maija Vilks, Viesturs Vintulis, Arnis Zacmanis, Aija Zāgmane, Ieviņa Zakrepska, Normunds Zeidaks, Oskars Zvirgzdiņš.

Rezultātus apkopoja Antra Stīpniece