Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Žurnāls "Putni dabā"
 

Rakstu publicēšanas noteikumi „Putni dabā" zinātniskā pielikuma autoriem

Izdevumā „Putni dabā Pielikums” tiek publicēti zinātniski raksti (oriģināli pētījumu ziņojumi, īsi ziņojumi, zinātniskā polemika u.c.) latviešu un angļu valodā, kuri zinātniskajā presē līdz šim nav publicēti, kā arī joprojām nav iesniegti publicēšanai. Manuskripts jāiesniedz izdevuma redaktoram 3 pilnās kopijās. Visi iesniegtie raksti, pirms to pieņemšanas publicēšanai, tiek izsūtīti vismaz 2 recenzentiem.

Manuskripta tekstam, kas jāiesniedz uz A4 formāta lapām, ir jābūt uzdrukātam ar vidēji lieliem burtiem (12 punkti) un dubulto atstarpi starp rindiņām. Teksts nedrīkst būt formatēts vai izcelts. Virsraksti nedrīkst būt iecentrēti un to beigās nav jāliek punkts. Sugu un dzimtu latīniskajiem nosaukumiem jābūt rakstītiem kursīvā, bet augstākajiem taksoniem – normālā rakstā. Sugu latīniskie nosaukumi jānorāda, sugu pirmo reizi pieminot tekstā. Teksta ietvaros vārdi nedrīkst būt sadalīti pārnešanai jaunā rindā. Katrai tabulai un attēlam ir jāatrodas uz atsevišķām lapām.

Pirmajai lapai jābūt noformētai šādi: 1) raksta nosaukums, 2) autora(u) pilns vārds un uzvārds, 3) autora(u) pasta adrese(s), kā arī atbildīgā autora elektroniskā adrese, 4) kopsavilkums, 5) atslēgas vārdi.

Kopsavilkums (līdz 300 vārdiem) sniedz koncentrētu raksta galveno zinātnisko atklājumu izklāstu.

Raksta tekstam jābūt strukturētam šādās sadaļās: 1) Ievads, 2) Materiāls un metodika, 3) Rezultāti, 4) Diskusija, 5) Pateicības, 6) Kopsavilkums (angļu valodā (Summary), ja raksts ir latviešu valodā, un otrādi), 7) Literatūra.

Ievadā ir jāsniedz ieskats problēmas būtībā un līdzšinējās teorētiskajās nostādnēs, kā arī jādefinē pētījuma mērķis un jāizvirza hipotēzes.

Materiāla un metodikas sadaļas tekstam ir jābūt uzrakstītam ļoti detalizēti, tā, lai aprakstītos eksperimentus un novērojumus būtu iespējams atkārtot. Nepieciešamības gadījumā šīs sadaļas tekstu var strukturēt sīkāk, proti, ieviest apakšnodaļas.

Pētījuma rezultāti jāatspoguļo teksta, tabulu vai attēlu veidā. Tie nedrīkst savstarpēji dublēt informāciju. Materiāla labākai pārskatāmībai var izdalīt apakšnodaļas. Rezultātu sadaļā nav vēlams citēt citu autoru darbus.

Diskusijā nedrīkst uzrādīt pētījuma datus, kas nav atspoguļoti Rezultātu sadaļā. Diskusijas sadaļā neizmantot tabulas un attēlus.

Literatūras citēšanas standartprasības:

  • ja autora uzvārds tekstā pieminēts netiek vai arī uzvārda transkripcija tekstā atšķiras no publikācijā minētās, iekavās sniedzams autora uzvārds un publikācijas gads, piemēram, (Viksne 1991) vai (Виксне 1983);
  • ja autora uzvārds tiek pieminēts tekstā, aiz autora uzvārda iekavās rakstāms tikai publikācijas gads, piemēram Vīksne (1967);
  • ja rakstam ir viens vai divi autori, citējot šo autoru, saraksts tiek minēts pilnībā, piemēram, (Opermanis, Auniņš 1995);
  • ja rakstam ir vairāki autori, citējot jāmin tikai pirmais autors, aiz kura uzvārda lieto attiecīgajā valodā pieņemto „un citi” saīsinājumu, piemēram (Strazds u.c. 1994), (Opermanis et al. 2001), (Блум и др. 1983);
  • atsaucoties uz publicēšanai pieņemtu, bet vēl nepublicētu materiālu, publicēšanas gada vietā lieto „in press”, piemēram (Aunins et al. in press);
  • atsaucoties uz nepublicētu materiālu, aiz datu autora iniciāļiem un uzvārda raksta „nepubl. mat.”, piemēram (O.Keišs, nepubl. mat.).

Literatūras sarakstam jābūt sakārtotam alfabētiskajā secībā. Literatūras avoti kirilicā izmantotās literatūras sarakstā tiek sniegti pēc latīņu alfabētā citētajiem darbiem. Citējot periodisko izdevumu rakstus, jālieto pilni žurnālu nosaukumi.

Žurnāli:

Strazds M., Priednieks J., Vāveriņš G. 1994. Latvijas putnu skaits. Putni dabā 4: 3-18.

Opermanis O., Mednis A., Bauga I. 2001. Duck nests and predators: interaction, specialisation and possible management. Wildlife Biology 7: 87-96.

Grāmatas:

Transehe N., Sināts R. 1936. Latvijas putni. Rīga.

Nodaļas:

Wiley R.H., Richards D.G. 1982. Adaptations for acoustic communication in birds: sound transmission and signal detection. In: Acoustic communication in birds, vol. 1 (Kroodsma D.E., Miller E.H., Quellet H., eds). New York: Academic Press, 132-181.

Citēto darbu nosaukumi jānorāda oriģinālvalodā, bet, ja to oriģinālvaloda nav latviešu, angļu, vācu, franču vai krievu, tad kvadrātiekavās [] jānorāda darba angliskais tulkojums.

Piemēram:

Šalek M., Šmilauer P. 1993. [Analysis of bird communities in central part of the Velka Fatra Mts, Slovakia]. Sylvia 29: 21-29.